O nama O nama

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke osnovana je 2006. godine sa zadaćom planiranja i izgradnje stanova po modelu društveno poticane stanogradnje.

APOS GRADA RIJEKE

Djelatnost Agencije obuhvaća praćenje interesa i potreba građana Grada Rijeke za kupnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje, planiranje potreba i utvrđivanje prijedloga godišnjih i srednjoročnih planova i dinamike izgradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, te utvrđivanje veličine, strukture i broja stanova, planiranje lokacija za društveno poticanu stanogradnju u suradnji s nadležnim Gradskim odjelima, naručivanje projektne dokumentacije stambenih zgrada, ugovaranje gradnje stambenih zgrada po modelu društveno poticane stanogradnje, vršenje nadzora gradnje i primopredaju objekata, sklapanje Ugovora o kupoprodaji stanova i praćenje obročne otplate, realiziranje ostalih oblika društveno poticane stanogradnje - uređenja pročelja zgrada, obnovi krovova, izgradnji, dogradnji ili rekonstrukciji zgrada kojima se osigurava novi stambeni prostor.

Skraćeni naziv Agencije glasi APOS Grada Rijeke

Sjedište Agencije je u Rijeci, Titov trg 3

Agencija svoju djelatnost obavlja na adresi: Rijeka, Milana Smokvine Tvrdog 2, II. kat

Transakcijski račun: HR962402006-1100468247 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

OIB: 33196059754

Telefon:  051 209 332 i 051 209 267
Telefaks: 051 209 209

e-mail: apos@rijeka.hr

Osnivač Agencije je Grad Rijeka

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i dva člana. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Gradsko vijeće Grada Rijeke. Predsjednik Upravnog vijeća je Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g., Pročelnik Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju Grada Rijeke, a članovi su: Vanda Sesar, univ.spec.oec, Voditeljica - ravnateljica 1 Direkcije za računovodstvene poslove u Odjelu gradske uprave za financije Grada Rijeke i Marijana Pavelić, mag. oec., Viša savjetnica - Koordinatorica za programe POS-a.

Ravnatelj agencije je Vladimir Benac, dipl. oec.

Viša savjetnica - Koordinatorica za programe POS-a: Marijana Pavelić, mag.oec

Savjetnik za podršku poslovnih procesa: Željko Cvitković, mag.oec

Savjetnik za prodaju i naplatu: Frano Saftić, mag.oec

Savjetnik za investicije: Branimir Tauzer, mag.ing.aedif

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

APOS Grada Rijeke obveznik je primjene Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15). Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:

1. Pisanim putem: na adresu APOS-a Grada Rijeke, Titov trg 3, 51000 Rijeka, putem elektroničke pošte na apos@rijeka.hr ili telefaksom na broj 051/209-209.

2. Usmenim putem: telefonom na broj 051/209-332, utorkom od 13,00 do 15,00 sati ili osobno na zapisnik u prostorijama APOS-a Grada Rijeke na adresi Rijeka, Milana Smokvine Tvrdog 2, II. kat, utorkom od 14,00 do 15,00 sati.

Službenik za informiranje je Marijana Pavelić, mag. oec.

 

OBRASCI:

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija