Pristup informacijama Pristup informacijama

UPRAVNO VIJEĆE-65. SJEDNICA-22.12.2017.

Dana 22.12.2017. godine održana je 65. Sjednica Upravnog Vijeća Agencije sa sadržajem:   

 1. Financijski plan Agencije za 2018.god. i projekcije za 2019. i 2020.god. –Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Financijskog plana Agencije za 2018.god. i projekcije za 2019. i 2020.god.
 2. Pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2016.god. – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.
 3. Prijedlog Aneksa br. 1. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama ravnatelja Agencije -  Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju Aneksa br.1. Ugovora

UPRAVNO VIJEĆE-64. SJEDNICA-24.11.2017.

Dana 24.11.2017. godine održana je 64. Sjednica Upravnog Vijeća Agencije sa sadržajem:      

        1. Usvajanje Zapisnika 63. sjednice Upravnog vijeća

        2. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2017.god. - Odluka    

           Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna financijskog plana  

           Agencije za 2017. god.

        3. Treće izmjene i dopune Plana nabave  Agencije za 2017. god. - Odluka 

            Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Trećih izmjena i dopuna Plana

            nabave Agencije za 2017. god.

        4. Odluka Upravnog vijeća o neisplati godišnje nagrade (božićnice) u visini do 

            jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim

            tijelima Grada Rijeke, a koji iznos ne može biti niži od 1.200,00 kn.

 

UPRAVNO VIJEĆE-63. SJEDNICA-01.09.2017.

Dana 01.09.2017. godine održana je 63. Sjednica Upravnog Vijeća Agencije sa sadržajem:

 1. Usvajanje Zapisnika 62. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Pokretanje postupka raspisivanja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke – Odluka o raspisivanju natječaja
 3. Informacija o imenovanju Vladimira Benca za vršitelja dužnosti Ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke – Odluka o imenovanju v.d. Ravnatelja

UPRAVNO VIJEĆE-62. SJEDNICA-21.06.2017.

Dana 21.06.2017. godine održana je 62. Sjednica Upravnog Vijeća Agencije sa sadržajem:

 1. Usvajanje Zapisnika 61. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Rebalans Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2016.god. i Plan za 2017.god.-Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Rebalansa Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2016.god. i Plana za 2017.god.
 3. Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2016.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2016.god.
 4. Prijedlog Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke za razdoblje 2017.- 2020.god. – Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke za razdoblje 2017.- 2020.god.
 5. Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2017.god. – Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2017.god.
 6. Pisana informacija o raskidu Ugovora za izradu usluge pripremnih radova projektiranja, izrade projektne dokumentacije i ishodovanja dozvola za izgradnju, energetskog certificiranja, izrade etažnih elaborata višestambenih građevina po modelu POS-a kao subvencioniranom programu stanogradnje na Martinkovcu planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 te usluge projektantskog nadzora tijekom izvođenja radova zajedno s kasnijim dodatcima Ugovora i osnivanju rezervnog fonda za predmetnu lokaciju  – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju Informacije o raskidu Ugovora i osnivanju rezervnog fonda za predmetnu lokaciju.
 7. Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2016.god., potvrđivanje Zapisnika o provedbi popisa imovine i obveza Agencije.
 8. Usvajanje Završnog računa Agencije za 2016.god.- Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Završnog računa Agencije za 2016.god., Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja u 2016. god.
 9. Pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2016.god. – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.
 10. Pisana informacija o otplati kredita Agencije, raspolaganju sredstvima razlike kredita Erste banke d.d i realizaciji Sporazuma o korištenju kreditnih sredstava –Odluka Upravnog vijeća o prihvaćanju i usvajanju informacije.
 11. Prijedlog Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave robe, radova i usluga Odluka Upravnog vijeća kojom Upravno vijeće Agencije daje prethodnu suglasnost na donošenje Pravilnika.

 

UPRAVNO VIJEĆE-61. SJEDNICA-28.02.2017.

Dana 28.02.2017. godine održana je 61. Sjednica Upravnog Vijeća Agencije sa sadržajem:

1. Usvajanje Zapisnika 60. sjednice Upravnog vijeća

2. Prijedlog Aneksa 2. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama ravnatelja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke - Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju Aneksa 2. Ugovora o međusobnim pravima i obvezama.

3. Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2017.god. - Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2017. god.

 

 

UPRAVNO VIJEĆE-60. SJEDNICA-23.12.2016.

Dana 23.12.2016. godine održana je 60. Sjednica Upravnog Vijeća Agencije sa sadržajem:

 1. Usvajanje Zapisnika 59. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Druge izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2016.god.Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2016.god.
 3. Treće izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2016.god.Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Trećih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2016.god.
 4. Prijedlog Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanjuOdluka Upravnog vijeća Agencije kojom Upravno vijeće Agencije daje prethodnu suglasnost na donošenje Pravilnika o materijalno-financijskom poslovanju
 5. Financijski plan Agencije za 2017.god.Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog plana Agencije za 2017.god.
 6. Plan nabave Agencije za 2017.god.Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Plana nabave za 2017.god.
 7. Pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2015.god. te izvršenoj kontroli iste – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.
 8. Odluka Upravnog vijeća o neisplati godišnje nagrade (božićnice) u visini do jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim tijelima Grada Rijeke, a koji iznosi ne može biti niži od 1.200,00 kn. 

UPRAVNO VIJEĆE-59. SJEDNICA-29.11.2016.

Dana 29.11.2016. godine održana je 59. Sjednica Upravnog Vijeća Agencije sa sadržajem:

 1. Usvajanje Zapisnika 58. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Informacija o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja Agencije za 2015.god.–Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.
 3. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za 2016.god.Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2016.god.
 4. Druge izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2016.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 2016.god.
 5. Informacija o poništenju postupka javne nabave za izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije. 
 6. Pravilnik o izmjenama  i dopunama Pravilnika o radu Agencije - Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije.
 7. Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2015.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2015.god.

UPRAVNO VIJEĆE-58. SJEDNICA-05.05.2016.

Dana 05.05.2016. godine održana je 58. Sjednica Upravnog Vijeća Agencije sa sadržajem:

      1. Usvajanje Zapisnika 57. sjednice  Upravnog vijeća.

      2. Informacija o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan

          31.12.2015.god., potvrđivanje Zapisnika o provedbi popisa imovine i obveza 

          Agencije.

      3. Usvajanje Završnog računa Agencije za 2015.god.-Odluka Upravnog vijeća 

          Agencije o usvajanju Završnog računa Agencije za 2015.god.

      4. Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2016.god.-Odluka Upravnog 

          vijeća Agencije o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave Agencije za 

          2016.god

      5. Informacija o poništenju postupka javne nabave za izvođenje radova gradnje

          višestambenih građevina planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 na Martinkovcu  u Rijeci

          koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje –Odluka Upravnog

          vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.

UPRAVNO VIJEĆE-57. SJEDNICA-30.12.2015.

Dana 30.12.2015. godine održana je 57. Sjednica Upravnog Vijeća Agencije sa sadržajem:

 1. Usvajanje Zapisnika 56. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Financijski plan Agencije za 2016.god. – Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Financijskog plana Agencije za 2016.god.
 3. Plan nabave Agencije za 2016.god. (tablični prikaz)Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Plana nabave za 2016.god.
 4. Odluka Upravnog vijeća o neisplati godišnje nagrade (božićnice) u visini do jedne prosječne mjesečne plaće isplaćene za prethodnu godinu u upravnim tijelima Grada Rijeke, a koji iznosi ne može biti niži od 1.200,00 kn.

UPRAVNO VIJEĆE-56. SJEDNICA-19.11.2015.

Dana 19.11.2015. godine održana je 56. Sjednica Upravnog Vijeća Agencije sa sadržajem:

 1. Usvajanje Zapisnika 55. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2014.god.-Odluka Upravnog vijeća Agencije o usvajanju Analitičkog izvješća o izvršenju programa POS-a Agencije za 2014.god.
 3. Pisana informacija  o provedenom javnom pozivu bankama za prikupljanje ponuda za kreditiranje fizičkih osoba u postupku kupnje stana po programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji Martinkovac u Rijeci (POS Martinkovac) te zaključenom Sporazumu o poslovnoj suradnji –Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.
 4. Pisana informacija o izrađenoj Izjavi o fiskalnoj odgovornosti za 2014.god. – Odluka Upravnog vijeća Agencije o prihvaćanju i usvajanju informacije.

UPRAVNO VIJEĆE-55. SJEDNICA-30.09.2015.

Dana 30.09.2015. godine održana je 55. Sjednica Upravnog Vijeća Agencije sa sadržajem:

 1. Usvajanje Zapisnika 54. sjednice Upravnog vijeća.
 2. Ugovaranje revizije financijskih izvještaja Agencije za 2015.god.suglasnost ravnatelju Agencije za potpisivanje Ugovora o obavljanju revizije financijskih izvještaja.
 3. Prve izmjene i dopune Financijskog plana  Agencije za 2015.god. – Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2015.god.

 

STRATEGIJA RAZVOJA GRADA RIJEKE-2014.-2020.G.

Grad Rijeka je u rujnu 2013. godine donio Strategiju Razvoja Grada Rijeke do 2020. godine gdje je jedna od bitnijih stavki i izgradnja stanova po POS modelu koju provodi APOS Grada Rijeke.

Strategija razvoja Rijeke temelji se na Strategiji Europske unije do 2020. i na izbornom programu RI2020.

Sudjelovanje javnosti u stvaranju i donošenju ove Strategije započelo je još u veljači 2013. projektom Razgovora o Rijeci 2020, nastavilo se stručnim radionicama tijekom mjeseca lipnja 2013 u kojima je sudjelovalo preko 130 stručnih osoba, te široko provedenom javnom raspravom o tekstu Nacrta Strategije koja je uključila riječke gospodarstvenike, gradske vijećnike, a putem e-konzultacije i sve građane odnosno uopće sve zainteresirane skupine. Strategiju Razvoja Grada Rijeke do 2020. usvojilo je Gradsko vijeće na Sjednici održanoj 19. rujna 2013.

STRATEŠKI PLAN (APN) - 2013.-2015.

Na slijedećoj poveznici nalazi se Strateški plan Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama koja je krovna agencija za POS izgradnju na razini RH.

U tekstu je naveden plan financiranja sa 1/3 sredstava za Agencije na razini RH, uključujući i APOS Grada Rijeke, pošto je poznato da 1/3 sredstava izdvaja RH, a ostatak JLS i kupci putem svojih uplata (gotovina ili kreditna sredstva).