PROJEKTNI TIM

PROJEKT

U tijeku je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova

GRADNJA

U tijeku je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova

NADZOR

U pripremi je postupak nabave za usluge stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova

UPRAVLJANJE

-

IZDVOJENI DETALJI

Lokacija: 
POS Martinkovac I. faza
Video:

Lokacija
 
Prostor na kojem se planiraju graditi predmetne zgrade definiran je DPU-om stambenog područja Martinkovac. Lokacija je smještena u jugoistočnom pretežno neizgrađenom dijelu naselja Martinkovac, na zapadnom dijelu Grada Rijeke, između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka-Kastav (D-304) na sjeveru. Dvije višestambene građevine biti će smještene na dvije građevinske čestice ukupne površine 6.095 m2.
 
Lokaciji se prilazi putem postojećih ulica Martinkovac i Dražice na koje se nadovezuje nova pristupna cesta i potrebna komunalna infrastruktura. Građevinske čestice leže na nagnutome terenu orijentiranom prema jugozapadu. Na ovoj lokaciji već postoji potrebna komunalna infrastruktura: sanitarna i oborinska odvodnja, vodovodna instalacija, elektroinstalacija, javna rasvjeta i telekomunikacijska infrastruktura.
  
Organizacija prostora i oblikovanje
 
Tipologija građevina se usvaja iz DPU-a stambenog područja Martinkovac. Na predmetnim planskim česticama Dp5 i Dp7 ucrtana je površina za izgradnju unutar čestica, te dodatno prijedlog formiranja volumena zgrade. Na planskoj čestici Dp7 se predlaže izgradnja jednog izduženog volumena katnosti P0+P+4, dok se na planskoj čestici Dp5 predlaže izduženi volumen zgrade razdvojiti cezurom manje katnosti.
 
Glavne konstruktivne karakteristike
 
Građevine su zamišljene kao armiranobetonske monolitne konstrukcije ili djelomično zidane konstrukcije, ovisno o projektnom rješenju. Glavne vertikalne nosive elemente činili bi AB zidovi i zidni nosači. Vertikalna komunikacija ostvarila bi se AB dvokrakim stubištem i dizalom.
 
Dimenzije i katnost
 
Planirana građevine sastojati će se od podruma, prizemlja i 4 kata tj. ukupno 6 etaža. Etažnost obje građevine je P0+P+4. U tekstualnom dijelu plana su jasno određene udaljenosti gabarita zgrade od ruba čestice, gabariti zgrada se planiraju pozicionirati u skladu sa uvjetima iz tekstualnog dijela plana i ulaznim parametrima lokacije i projektnog zadatka.
 
Tipologija, raspored i orijentacija stanova
 
Svaka zgrada imala bi dvije stubišne vertikale, a predviđena je shema sa tri stana na stubište. Planirana struktura stanova za cijeli projekt je sljedeća:
 

r/b         Tip stana             Broj stanova      Površina stana sa spremama (m²)
1.            1S+DB                               36              cca 43 m²
2.            2S+DB                               54              cca 60 m²
 
Sve stambene jedinice čine samostalne uporabne cjeline. Pristup do pomoćnih prostora i stambenih jedinica, će se omogućiti preko okućnice, te zajedničkog stubišta i hodnika koji će povezivati svih šest etaža. Stubišta će biti smještena uz sjeveroistočna pročelja. Stanovi su orijentirani sa dnevnim boravcima prema jugozapadu i jugoistoku. Od ukupno 90 stanova koji se planiraju izgraditi, 36 je jednosobnih odnosno jednosobnih s dnevnim boravkom, 54 ih je dvosobnih odnosno dvosobnih s dnevnim boravkom.
 
Zajednički prostori
 
U podrumu se planiraju smjestiti spremišta stanara. Svaka zgrada imati će lift i pješačku komunikaciju od podruma do 4. kata.
 
Okoliš
 
Unutar zahvata postoji već zelenilo i drveće koje treba sagledati u smislu njegove vrijednosti, a novo visoko zelenilo biti će posađeno između parkirnih mjesta i na pješačkim prolazima između zgrada. Na okrupnjenim dijelovima zelenih površina planiraju se organizirati grupe za sjedenje, a raznim popločenjima kolnih i kolno-pješačkih površina planira se dodatno unaprijediti kvalitetu hortikulturnog uređenja oko zgrada.
 
Promet u mirovanju je riješen unutar granica parcele novoplaniranih stambenih objekata i dijeli prostor sa društvenim sadržajima (parkovi, staze, zelenilo, javni prostori...) koje je potrebno detaljnije razraditi kroz projekt. Broj parkirnih mjesta će se odrediti sukladno važećim prostorno planskim propisima.
 

NOVOSTI