POS Martinkovac POS Martinkovac

O PROJEKTU:

 

Projekt POS Martinkovac uključuje gradnju dvije višestambene građevine planskih oznaka DP-5 i DP-7 sa ukupno 92 stana s pristupnim putovima, parkirnim mjestima, garažom od 20 parkirnih mjesta te uređenjem okoliša na parcelama.

Lokacija zahvata nalazi se u gradu Rijeci, na jugoistočnom dijelu naselja Martinkovac smještenog na zapadnom dijelu grada Rijeke, između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka – Kastav (D-304) na sjeveru.

Površina građevnih čestica iznosi 6.095 m2, a ukupna neto stambena površina 5.658,51m2. Predvidiva cijena stana je 8.400,00 kn/m2 neto korisne površine. Cijena uključuje: stan (uključujući loggiu i terase) i pripatke stanu (spremište, jedno vanjsko parkirno mjesto za svaki stan te po jedno dodatno garažno parkirno mjesto za stanove veće od 60 m2).

Ukupna vrijednost investicije je procijenjena na oko 47 milijuna kuna.

U tijeku je imovinsko-pravna priprema te izrada projektne dokumentacije za koju je zaduženo poduzeće CAPITAL ING d.o.o. Zagreb.

 

INFORMACIJA

Projekt POS Martinkovac uključuje gradnju dvije višestambene građevine planskih oznaka DP-5 i DP-7 sa ukupno 92 stana s pristupnim putovima, parkirnim mjestima, garažom od 20 parkirnih mjesta te uređenjem okoliša na parcelama.

Višestambene građevine oblikovno su razvedenog tlocrta katnosti Su+P+4.

Građevine su prostornom organizacijom stanova dovoljno oblikovno razvedene kako bi činile dinamičnu i zanimljivu arhitektonsku cjelinu.

Jednostavnost koncepta ravnog krova i žbukanog pročelja u suprotnosti je sa izmjeničnim ritmom izvučenih-uvučenih volumena.

Građevina planske oznake DP-5 organizirana je u 6 etaža i to:

  • podzemna etaža u kojoj je predviđeno smještanje garaža, spremišta stanara i suterenski stanovi,
  • 5 nadzemnih etaža u kojima su organizirane isključivo stambene jedinice.

Građevina planske oznake DP-7 organizirana je u 6 etaža i to:

  • podzemna etaža u kojoj je predviđeno smještanje spremišta stanara i suterenski stanovi,
  • 5 nadzemnih etaža u kojima su organizirane isključivo stambene jedinice.

U prizemlju je smješten glavni ulaz i lako prilagodljivi stanovi za osobe s posebnim potrebama.

Osnovni uvjet pri projektiranju bio je osigurati  što veći broj stambenih jedinica sa vizurom prema moru. Svaki je stan dobro osvijetljen i osunčan te ima loggiu ili natkrivenu terasu.

Pristup građevinama  je omogućen preko platoa u razini prizemlja. Plato je pješačka i zelena zona, a visinski  je izdvojen od kolnog prometa i parkirališta na sjevernoj i južnoj strani. 

Interna prometnica sa južne strane građevine DP-5 odvaja građevne čestice sjeverne građevine DP-5 i južne građevine DP-7.

Sjeverna građevina DP-5 ima tri glavna ulaza sa sjeverne strane, a južna građevina DP-7 ima jedan glavni ulaz sa sjeverne strane. Vertikalna komunikacija unutar objekata osigurana je dizalom i dvokrakim stubištem. Stubište je prirodno osvijetljeno staklenim stijenama na pročelju sa sjeverne strane.

Svaki stan, neovisno o veličini i tipologiji ima južnu orijentaciju. Središnji stanovi imaju i sjevernu i južnu dok uglovni imaju sve tri orijentacije, ovisno o položaju.

Intimnost otvorenih prostora loggia i terasa osigurana je izmjenom uvučenih i izvučenih  zona unutar gabarita građevine.

Stanovi smješteni u suterenu preko terasa imaju direktan spoj sa okolnim terenom.

Višestambena građevina planske oznake DP-5 ukupno ima 64 stambene jedinice, od čega:

  • 34 jednosobna stana površine od oko 45 m2 do oko 49 m2,
  • 10 dvosobnih stanova površine oko 66 m2 i
  • 20 dvosobnih površine od oko 90 m2 do oko 92 m2.

Višestambena građevina planske oznake DP-7 ukupno ima 28 stambenih jedinica od čega:

  • 18 jednosobnih stanova površine od oko 47 m2 do oko 50 m2 i
  • 10 dvosobnih stanova površine oko 66 m2.

Pri projektiranju samih stanova vodilo se računa o tome da u svakom stanu sklop boravka (dnevni boravak, kuhinja i blagovanje) gleda na jug. Zona spavanja je sa sjeverne strane.

Mokri čvorovi kupatila, kuhinja i WC-a grupirani su uz razdjelne zidove prema hodnicima tj. u središnjem dijelu zgrade sa zajedničkim instalacijskim vertikalama zbog jednostavnosti i praktičnosti izvedbe.

U većim stanovima kuhinje također imaju prirodno osvjetljenje i prozračivanje.

Unutar zgrade biti će izvedeno dizalo u svemu prilagođeno korištenju osoba sa smanjenom pokretljivošću.

U svim stanovima predviđeno je etažno plinsko grijanje s radijatorima te priprema sanitarne potrošne tople vode u kupatilu i kuhinji.

Plinska instalacija vodi se do plinskih trošila svakog stana, predviđenih u kupatilu (mala plinska kotlovnica) i kuhinji (plinski štednjak).

Antenska instalacija je predviđena u dnevnom boravku, a telefonska instalacija u dnevnom boravku i dječjim sobama s mogućnošću pristupa internetu.

Spremišta stanova smještena su u podrumsku etažu građevine sa direktnim ulazom iz glavnih stubišta.

Broj spremišta određen je jednim spremištem po stambenoj jedinici, sukladno Pravilniku o minimalnim tehničkim uvjetima za projektiranje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje (NN 106/04, 25/06).

U podrumskoj etaži sjeverne građevine DP-5, organizirana su osim spremišta stanara, garažna parkirna mjesta te spremišta za bicikle i gospodarski prostori građevine (spremište sredstava za čišćenje, zajednička prostorija i sl.), dok su u suterenskoj etaži južne građevine DP-7 smještena  spremišta stanara, spremišta za bicikle  i gospodarski prostori građevine (spremište sredstava za čišćenje i zajednička prostorija).

Za građevinu DP-5 predviđeno je 68 vanjskih parkirnih mjesta, od čega 4 parkirna mjesta za osobe sa invaliditetom te 20 garažnih parkirnih mjesta.

Za građevinu DP-7 predviđeno je 30 vanjskih parkirnih mjesta, od čega 2 parkirna mjesta za osobe sa invaliditetom.

S obzirom da je konfiguracija terena u padu, parkirna mjesta podrumske etaže sjeverne građevine DP-5 su ukopana sa sjeverne strane građevine, a pristupni kolni ulaz u garažu je u razini prometnice PP-10 na jugu.

Nesmetan pješački promet je osiguran preko platoa u razini prizemlja građevine, a visinski  je odvojen od kolnog prometa. Svladavanje visinskih razlika omogućeno je vanjskim stubama i rampama za osobe sa posebnim potrebama.

Između dva krila građevine projektirano je dječje igralište koje fizički spaja zelene površine i pješačke zone, te vizurno ostvaruje kontakt sa okolnim terenom susjedne građevine DP-7 na jugu.

Pristupni pješački putevi bit će popločeni betonskim elementima teksture u skladu s pročeljem zgrade.

Sve zelene površine na čestici urediti će se kao parkovno zelenilo i oplemeniti sadnjom stabala.

 

Konstrukcija i materijali završne obrade

Nosiva konstrukcija objekta je armiranobetonska.

Horizontalni nosivi elementi su armiranobetonske ploče, a vertikalni armiranobetonski zidovi.

Nosivu stropnu konstrukciju čine armiranobetonske križne ploče debljine 20 cm.

Armirano betonske ploče se pretežno oslanjaju na vertikalne nosive armiranobetonske elemente tj. zidove te preko greda i na armiranobetonske stupove.

Krov građevine je ravni neprohodni sa obzidom 100 cm .

Vanjski zidovi biti će obloženi fasadnim toplinskim sistemom s pločama toplinske izolacije i završnom dekorativnom žbukom.

Ulazne stijene, te stijene i  vrata komunikacija bit će izvedene od aluminija. Stolarija je opremljena s komplet pripadajućim okovom, ostakljena IZO staklom.

Sva vanjska stolarija se izvodi u sustavu s roletom (s izoliranim podžbuknim kutijama za rolete).

Podna obloga u stambenim prostorijama izvodi se parketom u sobama, boravcima i blagovaonama, a keramičkim pločicama u sanitarijama, kuhinjama i hodnicima te terasama.

Prostori podrumskih garaža i spremišta stanara izvode se u završnom sloju cementne glazure sa završnim epoksi premazom.

Završna obloga zidova predviđena je žbukanjem i ličenjem, a u sanitarnim i gospodarskim prostorima izvodi se obloga iz keramičkih pločica u punoj visini prostorija.

Stubišta se izvode kao dvokraka - armiranobetonska, završne podne obrade iz keramike.