17.11.2022.

Savjetovanje o Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje

Ovo savjetovanje ostaje otvoreno do 27. studenog 2022. Tema kojom se bavi ovo savjetovanje tiče se svih građana koji su zainteresirani za kupovinu stana putem programa društveno poticane stanogradnje, no potiče se i ostala zainteresirana javnost da se u njegu uključi. To su ujedno i zainteresirane javnosti koje se pozivaju na uključivanje u ovo Savjetovanje.

Program poticane stanogradnje u Rijeci

Grad Rijeka se 2001. godine aktivno uključio u izgradnju stanova po modelu društveno poticane stanogradnje i do sada je, uključujući i stanove na Martinkovcu, po tom modelu ukupno izgrađeno 676 stanova, a ukupna vrijednost projekata stanogradnje po modelu POS-a ostvarenih putem Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke iznosi oko 276 milijuna kuna. Tako je 2002. godine izgrađeno 93 stana na Škurinjama, a 2004. godine 114 stanova na Srdočima, s ukupnim ulaganjima u zemljište, infrastrukturu, priključke i komunalni doprinos u iznosu od 26 milijuna kuna.

POS planira graditi stanove na Zametu, na lokaciji između Zametske ulice i Ulice Ivana Luppisa, za što je završena imovinsko-pravna priprema. Trenutno je izrađenom studijom predviđena izgradnja oko 25 stanova na toj lokaciji. U tijeku je izmjena prostorno-planske dokumentacije, radi povećanja obuhvata buduće građevinske čestice i posljedično povećanje broja stambenih jedinica, što se očekuje završiti do kraja 2022. godine. Za sada je očekivani početak postupka javne nabave za projektiranje i gradnju početak 2023. godine, a početak gradnje u prvoj polovici 2023. godine.

Detaljnim planom uređenja stambenog područja Škurinjsko Plase predviđeno je također i proširenje postojećega stambenog naselja Škurinjska Draga, u opsegu do 300 novih stanova. Nove višestambene građevine predviđene su i na području Rujevice za koje je izrada Urbanističkoga plana uređenja u završnoj fazi.

S obzirom na predviđenu gradnju novih stanova te na protek vremena od donošenja sadašnje Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 6/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 1/14 i 12/14), kao i na promjene lokalnih potreba i prilika, ukazala se potreba za donošenjem nove Odluke kojom bi se propisali novi uvjeti i mjerila, te postupak i tijela za odobravanje zahtjeva za kupnju stanova.

Izmjene koje se predlažu novom odlukom

Prilikom sastavljanja Nacrta prijedloga Odluke prvenstveno se vodilo računa o transparentnosti postupka i poštivanju redoslijeda uvrštenosti na Listu prvenstva, uz poseban naglasak na osobe koje prvi puta stječu stan po programu društveno poticane stanogradnje na području Republike Hrvatske.

Cilj predmetnih odredbi je spriječiti dvostruko ili višestruko stjecanje stanova po programu društveno poticane stanogradnje, odnosno omogućiti osobama koje prvi puta stječu stan prednost pri kupnji stana. Za prvo stjecanje stana podnositelju zahtjeva pripada 500 umjesto dosadašnjih 200 bodova.

Naime, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji  ne ograničava mogućnost kupnje više stanova po programu POS-a, međutim, s obzirom da se za gradnju stanova iz programa POS-a koriste javna sredstva smatralo se potrebnim onemogućiti višestruko korištenje javnih sredstava od strane iste osobe.

Pored navedenog za prvo stjecanje stana u vlasništvo, podnositelju zahtjeva pripada 500 umjesto dosadašnjih 200 bodova, te dodatno Nacrtom koji se predlaže propisano je prvenstvo na izbor i kupnju stana podnositelja zahtjeva koji prvi puta stječe stan u vlasništvo.

Nadalje, podnositeljima zahtjeva koji su najmoprimci u stanu fizičkih osoba pripada 100 umjesto dosadašnjih 50 bodova, podnositeljima zahtjeva koji su najmoprimci u stanu jedinica lokalne samouprave, Republike Hrvatske i pravne osobe pripada 50 bodova umjesto dosadašnjih 20 bodova, a podnositeljima zahtjeva koji imaju u vlasništvu nekretninu koja nije odgovarajuća pripada 30 bodova.

Kako bi se kupnja stana omogućila mladim osobama, povećan je iznos bodova za osobe mlađe od 45 godina, kojima pripada 100 umjesto dosadašnjih 40 bodova. Također je povećan broj bodova koji se odnosi na malodobnu djecu i djecu na redovnom školovanju, koji umjesto 20 bodova sada iznosi 50 bodova.

Predviđen je način utvrđivanja prvenstva u slučaju da dva ili više podnositelja zahtjeva ostvare jednak broj bodova, na način da je prednost dana osobama koje prvi puta stječu stan po programu društveno poticane stanogradnje na području Republike Hrvatske, zatim osobama koje su ostvarile više bodova za malodobnu djecu i djecu na redovnom školovanju, te osobama koje imaju utvrđen stupanj invaliditeta.

Konačno, odredbama Nacrta prijedloga Odluke predviđeno je da podnositelj zahtjeva koji je uvršten na konačnu Listu prvenstva, a koji se ne odazove pozivu APOS-a na neposredan izbor stana i zaključivanje predugovora o kupnji stana, ne gubi mogućnost kupnje stana temeljem Liste prvenstva na koju je uvršten, već gubi pravo izbora stana po redoslijedu Liste prvenstva na koju je uvršten. Predmetne odredbe razlikuju se od odredbi sadašnje Odluke, koje propisuju da takav podnositelj zahtjeva gubi mogućnost kupnje stana. Predmetna je promjena uvedena kako bi se svim podnositeljima zahtjeva koji su uvršteni na Listu prvenstva, a koji nisu sklopili predugovor o kupnji stana, omogućila kupnja stana po važećoj Listi prvenstva ukoliko se za nju naknadno odluče.

Kako se uključiti u savjetovanje?

Zainteresirana javnost se u postupak Savjetovanja može uključiti ispunjavajući online obrazac za sudjelovanje u savjetovanju, a može se uključiti i upisujući svoje primjedbe i prijedloge u polje za komentiranje u dnu stranice pojedinog savjetovanja. Proučite navedene prijedloge odluka i javite Vaše sugestije, primjedbe i prijedloge kako bi odluka bila što kvalitetnije u konačnici formirana.