27.06.2018.

Usvojene Izmjene i dopune Zakona o POS-u

U Narodnim novinama br. 57/2018 od 27.06.2018 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. lipnja 2018. godine. Najvažnije novine odnose se na povećanje najveće dozvoljene prodajne cijene stana izgrađenog po modelu POS-a sa 8.400,00 kn / m2 na 9.000,00 kn / m2 neto korisne površine stana, uvođenje mogućnosti gradnje stanova za rješavanje stambenih potreba djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika te drugih državnih i javnih službenika i namještenika, na način da ih Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama iz Zagreba (APN) izgradi javnim sredstvima te ih daje u najam na određeno vrijeme, kao i preciznije reguliranje plasmana i povrata državnih poticajnih sredstava kojima Republika Hrvatska putem APN-a financira programe POS-a koje provode lokalne agencije, uključujući i Agenciju za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke. Provedbom ovih promjena nastoji se stvoriti osnova za daljnje provođenje programa društveno poticane stanogradnje sukladno uvjetima na tržištu i potrebama za rješavanjem stambenog pitanja, ali i omogućiti zakonito trošenje i povrat javnih sredstava angažiranih u projektima društveno poticane stanogradnje.
 
Za APOS Grada Rijeke ovo znači nastavak aktivnosti na započetim projektima POS Martinkovac I. faza i POS Martinkovac II. faza, što osim zaključenja odgovarajućih ugovora i sporazuma s APN-om i Gradom Rijekom uključuje i ugovaranje suradnje s poslovnim bankama koje će biti uključene u financiranje kupaca te objavu javnog natječaja za izradu projektne dokumentacije i izvođenje građevinskih radova. Planiranom dinamikom aktivnosti na prodaji stanova započet će koncem 2018. godine, a sama gradnja do koncem 2019. godine.
 
Neslužbeni pročišćeni tekst Zakona o društveno poticanoj stanogradnji možete preuzeti ovdje