Financijsko izvješće Agencije za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/2003, 136/2012 i 15/2015), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14) te Pravilniku o financijskom izvještavanju o proračunskom računovodstvu (NN 3/2015, 93/2015, 135/2015, 2/2017 i 28/2017) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke izradila je Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine.