Javno otvaranje ponuda; Zapisnik o otvaranju

Dana 17.10.2016. god. izvršeno je javno otvaranje ponuda za postupak javne nabave: Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka DP-5 i DP-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje o čemu je sastavljen Zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji je moguće preuzeti na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

U tijeku je postupak pregleda i ocjene ponuda.