10.03.2021.

KAKO KUPITI STAN NA MARTINKOVCU?

Stanovi će se prodavati po postojećoj listi prvenstva Grada Rijeke. Svi zainteresirani građani tj. potencijalni kupci stanova koji nisu na postojećoj listi prvenstva (osnovnoj i dopunskoj) morati će pričekati izradu nove liste, što za sada nije u planu za ovaj projekt. Nova lista će se izraditi ako na postojećoj ne bude dovoljno zainteresiranih kupaca.
 
Procedura kupnje stanova na Martinkovcu prema koracima:

1. Poziv potencijalnim kupcima s Liste reda prvenstva na konzultacije radi kupnje stana

2. Zainteresirani kupci koji plaćaju stan putem kredita odlaze u banku radi ishodovanja potvrde o platežnoj (kreditnoj) sposobnosti, a kupci koji kupuju stan u cijelosti iz vlastitih sredstava ne moraju dokazivati platežnu (kreditnu) sposobnost,

3. Uplata učešća u iznosu 15% predvidive vrijednosti stana (kupci koji učešće plaćaju putem kreditnih sredstava banke ne moraju uplatiti učešće iz vlastitih sredstava),

4. Poziv kupcima u APOS na odabir stana i potpisivanje Predugovora o kupoprodaji,

5. Kupci koji plaćaju stan putem kredita banke moraju odmah odnijeti Predugovor o kupoprodaji u banku kako bi banka odobrila kredit i uplatila sredstva na račun APOS-a (rok za uplatu je 60 dana od dana potpisivanja Predugovora). Kupci koji plaćaju stan u cijelosti iz vlastitih sredstava ili uplaćuju više od 15% vrijednosti stana iz vlastitih sredstava, također imaju rok za uplatu 60 dana od dana potpisivanja Predugovora,

6. Po dovršetku izgradnje stanova (cca 18 mjeseci od dana početka izgradnje) i provedenom etažiranju zgrade, kupci će biti pozvani na sklapanje Ugovora o kupoprodaji. Kupci koji plaćaju stan iz vlastitih sredstava moraju uplatiti ostatak vrijednosti stana prije sklapanja Ugovora o kupoprodaji,

7. Dovršetak izgradnje, etažiranje zgrada i sklapanje Ugovora o kupoprodaji, te primopredaja ključeva i useljenje.
 
 
Način financiranja:
 

Kalkulator za izračun mjesečnih anuiteta i katalog stanova s tlocrtima i površinama stanova su u izradi i bit će dostupni na našim internetskim stranicama prije početka prodaje stanova.

Najčešća pitanja i odgovori:

 • Kako se financira kupnja stana?

Kupnja stana može se financirati u cijelosti iz vlastitih sredstava, u cijelosti iz kredita ili u kombinaciji vlastitih sredstava i kredita. U pravilu se I. obrok (učešće) uplaćuje iz vlastitih sredstava, II. obrok putem kredita banke, a III. obrok putem zajma APOS-a. Ukoliko kupac nema dostatna vlastita sredstva za učešće, ono se može financirati putem kredita banke. Ukoliko ima mogućnosti, kupac može osim I. obroka djelomično otplatiti i II. obrok iz vlastitih sredstava, a ostatak putem kredita, odnosno, moguće je I. i II. obrok uplatiti iz vlastitih sredstava, a III. obrok putem zajma APOS-a.
 

 • Kolika je konačna cijena stana?

Prilikom odabira stana kupac s APOS-om sklapa Predugovor o kupoprodaji s navedenom predvidivom cijenom stana. Konačna cijena stana utvrdit će se po okončanju izgradnje kada budu poznati svi troškovi, a prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji. Konačna cijena ne može biti viša od 7% predvidive cijene utvrđene Predugovorom i ne može iznositi više od 10.200,00 kn/m2. Eventualna razlika između predugovorne i konačne cijene stana uračunat će se u III. obrok.
 

 • Koliki je rok otplate stana?

Kod kupnje stana uz obročnu otplatu, ukupan rok otplate ne može biti dulji od 31 godine (30 godina obročne otplate + 1 godina počeka (ako kupac želi koristiti opciju počeka)). Rok može biti i kraći, a ovisi o starosnoj dobi kupca i uvjetima banke. Ukoliko kupac koristi opciju počeka, za vrijeme trajanja počeka svaki mjesec se plaća kamata na odobreni kredit.
 

 • Da li dragovoljci iz Domovinskog rata i obitelji s troje ili više djece plaćaju učešće?

Za kupnju stana uz obročnu otplatu, kupac hrvatski branitelj – dragovoljac iz Domovinskog rata i kupac koji ima obitelj s troje ili više djece ne mora osigurati financijska sredstva kao vlastito učešće već se učešće pribraja II. obroku (kredit banke).
 

 • Da li je otplatni plan u kunama ili eurima?

Kod obročne otplate stana primjenjuje se valutna klauzula i mjesečni anuiteti su iskazani u valuti EURO. Mjesečni anuiteti uplaćuju se u kunama na račun APOS-a, a izračunavaju se primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan uplate.
 

 • Kolike su kamate na kredit?

Kod obročne otplate stana, kamatnu stopu na kredit banke (II. obrok) određuje banka. Kamata na javna sredstva (III. obrok – zajam APOS-a) za razdoblje počeka do podmirenja duga banci obračunava se po kamatnoj stopi u visini 1 % godišnje (konformno) i pripisuje glavnici, a za razdoblje otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 2 % godišnje (dekurzivno).
 

 • Da li mogu otplatiti stan prije nego dospije posljednja rata kredita?

U tijeku obročne otplate stana kupac može, ovisno o uvjetima banke, izvršiti prekid otplate i platiti odjednom ukupni preostali iznos cijene stana s pripadajućom kamatom na javna sredstva za razdoblje do prekida otplate.
 

 • Da li će na moj stan biti upisano založno pravo (hipoteka)?

Dok traje obročna otplata stana (kredit banke i zajam APOS-a), na stanu će biti upisana založna prava (hipoteke) u korist banke i APOS-a. Hipoteke će se brisati kada se stan u cijelosti otplati.
 

 • Zašto će na mom stanu biti upisana Predbilježba prava prvokupa u korist Grada Rijeke u slučaju ovrhe na nekretnini?

Temeljem članka 27. stavka 2. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji, u postupku ovrhe na nekretnini u vlasništvu građana pravo prvokupa ima jedinica lokalne samouprave (Grad Rijeka). Zemljišnoknjižni odjel nadležnoga općinskog suda izvršit će po službenoj dužnosti predbilježbu tog prava u zemljišnim knjigama. Predbilježba prava prvokupa odnosi se isključivo prvokup odnosno davanje mogućnosti prava prvokupa u postupku ovrhe na nekretnini i ne utječe na stvarnopravno raspolaganje nekretninom. Predbilježba prava prvokupa upisat će se na sve stanove bez obzira na način plaćanja.
 

 • Da li smijem prodati ili iznajmiti stan prije isteka roka od 10 godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji?

Stan kupljen po Programu POS-a, bez obzira na način plaćanja, kupac ne može otuđiti niti davati u najam u roku od deset godina od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji (članak 28. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji). APOS kupcu može odobriti prodaju stana i prije isteka roka od deset godina, pod uvjetom da kupac plati APOS-u razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i tržišne vrijednosti stana u vrijeme sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Prodaja stana se može odobriti i u slučaju promijenjenih životnih okolnosti, o čemu odluku donosi APOS, na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva kupca koji se podnosi na način kako je to propisano stavkom 5. člankom 28. Zakona koji glasi: „Kupac, odnosno pravni slijednik podnosi zahtjev iz stavka 4. ovoga članka APN-u, odnosno javnoj ustanovi u slučaju nastupa sljedećih okolnosti: smrt i/ili teška bolest kupca stana i/ili članova uže obitelji, razvrgnuće suvlasničke zajednice zbog razvoda braka, otvaranje postupka stečaja potrošača te preseljenje kupca, odnosno pravnog slijednika u drugo mjesto stanovanja.“ U slučaju da APOS odobri zahtjev kupca, odnosno pravnog slijednika iz stavka 5. članka 28. Zakona, kupac, odnosno pravni slijednik se obvezuje prethodno otplatiti ukupni preostali iznos dugovanja s kamatom na javna sredstva za razdoblje do prekida otplate. Ako APOS utvrdi da se stan koristi suprotno Zakonu ili Ugovoru o kupoprodaji ili su činjenice na kojima se temelji Ugovor u kupoprodaji neistinito iskazane, dužan je kredit proglasiti dospjelim u cijelosti i pristupiti prisilnoj naplati i o tome obavijestiti banku. U tom slučaju kupac je dužan APOS-u isplatiti razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i tržišne vrijednosti stana u vrijeme sklapanja Ugovora o kupoprodaji. Stan kupljen po Programu POS-a kupac može dati u najam prije isteka roka od deset godina jedino ako kupac plati APOS-u razliku između ugovorene kupoprodajne cijene i tržišne vrijednosti stana u vrijeme sklapanja Ugovora o kupoprodaji i otplati ukupni preostali iznos vrijednosti stana s kamatom na javna sredstva za razdoblje do prekida otplate.
 

 • Da li moram osigurati svoj stan?

Stan mora biti osiguran za svo vrijeme trajanja otplate kredita, a polica osiguranja mora biti vinkulirana u korist banke i APOS-a.
 

 • Koliko traje jamstvo za stan i što pokriva?

Jamstveni rok za kvalitetu građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova traje četiri godine od dana primopredaje objekta, a za bitne (temeljne) zahtjeve za građevinu  deset godina. Jamstveni rok za ugrađenu opremu traje prema garantnom roku koji daju proizvođač i prodavatelj te opreme.
 

 • Da li smijem upisati dodatno založno pravo (hipoteku) na stan iza hipoteke banke i APOS-a?

Ne. Stan se ne smije opteretiti dok se ne otplati preostali iznos dugovanja.
 

 • Da li smijem prodati stan nakon isteka roka od 10 godina?

Stan se smije prodati nakon isteka roka od 10 godina ali samo ako se prije toga otplati preostali iznos dugovanja.
 
 
Dodatne pitanja i odgovore možete pronaći na web stranici u rubrici „Najčešća pitanja“, na slijedećoj poveznici:
https://apos.hr/drustveno-poticana-stanogradnja#block-views-blok-pitanja...
 
Sve ostale informacije možete dobiti slanjem elektroničke pošte na adresu: apos@rijeka.hr ili telefonskim putem na broj telefona:
051 209 353.