Javna nabava

Javna nabava

Pregled svih planova, izvještaja, odluka i drugih akata Agencije iz područja javne nabave

Javno otvaranje ponuda; Zapisnik o otvaranju

Dana 17.10.2016. god. izvršeno je javno otvaranje ponuda za postupak javne nabave: Izvođenje radova gradnje višestambenih građevina planskih oznaka DP-5 i DP-7 na Martinkovcu u Rijeci koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje o čemu je sastavljen Zapisnik o javnom otvaranju ponuda koji je moguće preuzeti na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave.

U tijeku je postupak pregleda i ocjene ponuda.

Pročitaj više...

3.
Informacija o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu u Rijeci planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje

Datoteka
Informacija
Odluka

3.
Pisana informacija o provedenom javnom pozivu bankama za prikupljanje ponuda za kreditiranje fizičkih osoba u postupku kupnje stana te zaključenom Sporazumu - POS Martinkovac.

Datoteka
Informacija
Odluka

Stranice