Prostorno planiranje

Prostorno planiranje

Pregled svih važećih prostornih planova za područje Grada Rijeke na kojem se obavlja djelatnost Agencije

3.
Informacija o realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na Martinkovcu u Rijeci planskih oznaka Dp-5 i Dp-7 koje se grade po programu društveno poticane stanogradnje

Datoteka
Informacija
Odluka