Istaknute novosti

05.10.2023.

Gradonačelnik grada Rijeke je Zaključkom donesenim 02. listopada 2023. godine odlučio o podnijetim prigovorima na prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje te je Povjerenstvo za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje utvrdilo konačnu Listu reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje. Konačna Lista prvenstva utvrđuje se na rok važenja od tri godine.

04.09.2023.

Povjerenstvo za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje provelo je postupak za utvrđivanje Liste prvenstva te je utvrdilo prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje. Podnositelji zahtjeva za kupnju stana imaju pravo do 12. rujna 2023. godine podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva.

19.04.2023.

21., 24. i 25. travnja 2023. godine održati će se potpisivanje konačnih Ugovora za kupce stanova na Martinkovcu koje prethodi primopredaji ključeva 27.04.2023. godine u 10:00h.

Prilikom primopredaje stana potrebna je prisutnost svih kupaca (osobe navedene u Ugovoru o kupoprodaji stana).

06.03.2023.

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom objavio je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

17.02.2023.

Obavještavamo kupce stanova na lokaciji POS Martinkovac I. faza da će se u srijedu, 22.02.2023.g. održati prvi pregled stanova.
 
Pregled će biti organiziran u tri termina prema sljedećem rasporedu:

28.10.2022.
Na temelju čl. 24 Zakona o društveno poticanoj stanogradnji („Narodne novine“ broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), Agencija za društveno
poticanu stanogradnju Grada Rijeke raspisuje

 

19.04.2021.
Na temelju čl. 24. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke raspisuje:

 

29.03.2021.

Važeća Lista prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje utvrđena je 3. srpnja 2013. godine. Osobama uvrštenim na navedenu Listu nuđeni su stanovi koji su izgrađeni na lokacijama POS Donja Drenova i POS Hostov breg. S obzirom na to da je tek svaki peti potencijalni kupac realizirao kupnju stana putem Liste, a u pripremi je bio slijedeći projekt (POS Martinkovac) pokazala se potreba za formiranjem Dopunske liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje.

10.03.2021.

Dana 10.02.2021. godine potpisan je Ugovor o javnoj nabavi za izgradnju višestambenih objekata na Martinkovcu sa izradom projektne dokumentacije po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I.faza), između Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i tvrtke VG5 d.o.o. Rok za izgradnju stanova je kraj 2022.godine.

10.03.2021.

Stanovi će se prodavati po postojećoj listi prvenstva Grada Rijeke. Svi zainteresirani građani tj. potencijalni kupci stanova koji nisu na postojećoj listi prvenstva (osnovnoj i dopunskoj) morati će pričekati izradu nove liste, što za sada nije u planu za ovaj projekt. Nova lista će se izraditi ako na postojećoj ne bude dovoljno zainteresiranih kupaca.
 
Procedura kupnje stanova na Martinkovcu prema koracima:

1. Poziv potencijalnim kupcima s Liste reda prvenstva na konzultacije radi kupnje stana

10.02.2021.

Dana 10.02.2021. godine potpisani su Ugovori između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke kojim se reguliraju prava i obveze Grada i Agencije, te Ugovor o javnoj nabavi za izgradnju višestambenih objekata na Martinkovcu i izradu projektne dokumentacije po modelu društveno poticane stanogradnje – POS Martinkovac između Agencije i tvrtke VG5 d.o.o., vrijedan ukupno 49.141.258,79 kuna.
Cjelokupni članak možete pročitati ovdje.

21.07.2020.

Naručitelj Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke je dana 21.07.2020. godine objavila otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: ''Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I. faza)'', evidencijski broj nabave: 03-2020.
 

14.07.2020.

Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije pokretanja postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja višestambenih zgrada s izradom projektne dokumentacije na Martinkovcu u Rijeci koji se grade po modelu društveno poticane stanogradnje (POS Martinkovac I. faza)

19.06.2020.
Na temelju čl. 24. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18 i 66/19) Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke raspisuje:

 

Obavijest o objavi prijedloga Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje

Povjerenstvo za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje provelo je postupak za utvrđivanje Liste prvenstva te je utvrdilo prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje. Podnositelji zahtjeva za kupnju stana imaju pravo do 12. rujna 2023. godine podnijeti prigovor na utvrđeni redoslijed na prijedlogu Liste prvenstva.

Pročitaj više...

Stranice