SJEDIŠTE I URED

SJEDIŠTE

Službeno sjedište Agencije je na adresi
Rijeka, Titov trg 3
(pisarnica se nalazi u prizemlju zgrade)

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme Agencije je
od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
(stranke se primaju po pozivu i uz najavu)

URED

Agencija svoju poslovnu djelatnosti obavlja na adresi
Rijeka, Milana Smokvine Tvrdog 2
(uredi su smješteni na II. katu zgrade)

OSNOVNE INFORMACIJE

Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke javna je ustanova osnovana s temeljnom zadaćom provođenja nacionalnog programa društveno poticane stanogradnje na području grada Rijeke

 
Podaci iz sudskog registra Trgovačkog suda u Rijeci

 
Naziv: Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
Sjedište: Rijeka, Titov trg 3
Pravni oblik: Ustanova
Osnivač: Grad Rijeka, Rijeka, Korzo 16, OIB: 54382731928
Osoba ovlaštena za zastupanje: Hrvoje Šćulac, Ravnatelj
Djelatnosti: investitorski poslovi u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja
 
OIB: 33196059754
MBS: 040226441
MB: 02052270
 
Neslužbeni skraćeni naziv Agencije: APOS Grada Rijeke
 
Upisano u registar korisnika proračuna JLS pod: RKP 40818
Matični broj poreznog obveznika: HR33196059754

 
Zaposlenici Agencije

 
Hrvoje Šćulac, dipl.ing.el.
Ravnatelj Agencije
e-mail: apos@rijeka.hr
 
Marijana Pavelić, mag.oec.
Viši savjetnik – koordinator za programe POS-a
e-mail: marijana.pavelic@rijeka.hr
 
Branimir Tauzer, mag.ing.aedif.
Savjetnik za investicije
e-mail: branimir.tauzer@rijeka.hr
 
Frano Saftić, mag.oec.
Savjetnik za prodaju i naplatu
e-mail: frano.saftic@rijeka.hr
 
Željko Cvitković, mag.oec.
Savjetnik za podršku poslovnih procesa
e-mail: zeljko.cvitkovic@rijeka.hr

 
Namjenski transakcijski računi za uplatu obročne otplate III. obroka

 
POS Rujevica I. faza, Ulica Hahlić 17 i 19
IBAN HR 96 24020061100468247 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

POS Rujevica II. faza, Ulica Hahlić 21, 23, 25 i 27
IBAN HR 92 24020061500010058 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

POS Donja Drenova, Ulica Brca 14, 16, 18 i 20
IBAN HR 94 24020061500016715 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

POS Hostov breg I. faza, Ulica Zametskog korena 42
IBAN HR 72 24020061500026229 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

 
Poslovna djelatnost Agencije

 
Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke javna je ustanova osnovana na temelju članka 10a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/2001, 82/2004, 76/2007, 38/2009, 86/2012, 07/2013 i 26/2015), Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke od 24. veljače 2005. god., KLASA:021-05/05-01/32, URBROJ:2170-01-10-05-2 i Rješenja Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva od 2. svibnja 2005. god., KLASA:UP/I-370-05/05-01/5, URBROJ:531-08/1-27.5.2, kao neprofitna pravna osoba sa temeljnom zadaćom provođenja nacionalnog programa društveno poticane stanogradnje na području grada Rijeke. Program se provodi s ciljem poticanja stanogradnje kao djelatnosti uz mogućnost kupnje stanova po cijenama nižima od tržišnih i obročne otplate po uvjetima povoljnijima od tržišnih. Agencija djeluje kao javna ustanova upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci 15. veljače 2006. god. Osnovna djelatnost ustanove je obavljanje investitorskih poslova u vezi s izgradnjom i prodajom stanova u okviru društveno poticane stanogradnje na području Grada Rijeke sukladno propisima kojima se uređuje društveno poticana stanogradnja. Agencija je s radom započela 01. srpnja 2006. godine. Od osnutka Agencije pa sve do 29.04.2009. godine Agencijom je ravnao Željko Hlača, dipl. ing. stroj., od 29.04.2009. godine do 12.09.2018. godine Agencijom je ravnao Vladimir Benac, dipl. oec., od 13.09.2018. do 15.02.2019. godine Agencijom je ravnala Denis Šulina, mag.iur. a od 18.02.2019. Hrvoje Šćulac, dipl.ing.el.
 
Sredstva za gradnju stanova Agencija osigurava iz uplaćenih predujmova kupaca i angažiranih javnih sredstava, konkretno poticajnih sredstava Republike Hrvatske kojima se financira priprema projekata, izrada projektne dokumentacije i početak građenja i sredstava Grada Rijeke u vrijednosti zemljišta za gradnju te troškova komunalnog doprinosa i priključenja na komunalnu infrastrukturu. Izgrađeni stanovi prodaju se kupcima uz obročnu otplatu pri čemu se od angažiranih javnih sredstava formira dugoročni zajam s maksimalnim rokom otplate od 30 godina. Kamata na angažirana javna sredstva u razdoblju počeka obračunava se po stopi od 2% godišnje (odnosno1% od 2015. god.), konformno i pripisuje glavnici, a u razdoblju otplate obračunava se po kamatnoj stopi u visini 5% godišnje, dekurzivno (odnosno 3% od 2015. god.). Agencija vodi brigu o naplati i otplati javnih sredstava za sve prodane stanove u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske i jedinice lokalne samouprave (Grada Rijeke).

 
Porezni, proračunski i računovodstveni status Agencije

 
Agencija je proračunski korisnik proračuna Grada Rijeke i obveznik poreza na dodanu vrijednost.
 
Agencija je od početka rada do danas nekoliko puta mijenjala svoj porezni, proračunski i računovodstveni status. U 2006. god. Agencija je računovodstvo vodila prema Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08) i Pravilniku o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (NN 20/1994 i 40/1994 - ispravak). Od 1. siječnja 2007. god. Agencija je obveznik vođenja proračunskog računovodstva i uvrštena je u Registar korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 90/06). Danom 1. siječnja 2009. god. izvršena je prijava Agencije u sustav obveznika poreza na dodanu vrijednost sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost (NN 47/1995, 164/1998, 105/1999, 54/2000, 73/2000, 96/2003, 4820/04, 82/2004, 90/2005 i 76/2007).
 
Ministarstvo financija, Državna riznica, Uprava za izvršavanje državnog proračuna je aktom, KLASA:400-06/10-01/110, URBROJ:513-05-02/10-2 od 8. veljače 2010.god. dalo dozvolu za brisanje Agencije iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika s obzirom da se promijenio udio prihoda proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u ukupnim prihodima Agencije. Slijedom navedenog, a sukladno članku 72.b Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08 i 7/09) Agencija je od 1. siječnja 2010. god. upisana u Registar neprofitnih organizacija te od tada ustrojava i vodi računovodstvo sukladno odredbama navedene Uredbe.
 
Dana 07. lipnja 2016. god. Ministarstvo financija, Državna riznica dalo je pisano mišljenje da Agencija ponovno treba sreći status proračunskog korisnika (KLASA:401-01/15-01/94, URBROJ: 513-05-02-16-21), ali se promjena statusa iz opravdanih razloga prolongirala na 01.01.2018. god. sve prema uputi osnivača, Grada Rijeke i uz suglasnost Ministarstva financija. Sukladno navedenom, Agencija je od 01.01.2018.god. stekla status proračunskog korisnika upisom u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika te je preustrojila vođenje poslovnih knjiga iz računovodstva neprofitnih organizacija u računovodstvo proračunskih korisnika u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/2008, 136/2012 i 15/2015) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/2014).
 
Financijski izvještaji za 2006. godinu izrađeni su po pravilima računovodstva i financijskog izvješćivanja neprofitnih organizacija.
Financijski izvještaji za 2007., 2008. i 2009. godinu izrađeni su po pravilima računovodstva i financijskog izvješćivanja proračunskih korisnika.
Financijski izvještaji za 2010., 2011., 2012., 2013., 2014., 2015., 2016. i 2017. godinu izrađeni su po pravilima računovodstva i financijskog izvješćivanja neprofitnih organizacija.
Financijski izvještaji za 2018. i dalje bit će izrađeni su po pravilima računovodstva i financijskog izvješćivanja proračunskih korisnika.

 
Riznica Grada Rijeke

 
Agencija sukladno Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke i njezinim izmjenama (“Službene novine Grada Rijeke” broj 12/2015, 13/2016 i 2/2017) od 01.01.2018. godine svoje financijsko poslovanje organizira i vodi na način da se svi prihodi uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, osim vlastitih i namjenskih prihoda, koji  se uplaćuju i izvršavaju preko posebnih računa. Vlastiti i namjenski prihodi Agencije i rashodi Agencije koji se financiraju iz tih prihoda iskazuju se i evidentiraju u proračunu Grada Rijeke. Financijsko poslovanje i računovodstvene evidencije integrirani su u jedinstveni  računovodstveno-informacijski sustav Riznice koji omogućava jednostavnu konsolidaciju proračuna Grada i proračunskih korisnika uz zadržavanje pravne osobnosti. U pogledu odgovornosti za ispunjenje novčanih obveza u zakonskom roku u smislu članka 88.a, a u svezi s odredbama članka 12. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/2012, 144/2012, 81/2013, 112/2013, 71/2015 i 78/2015) odgovorna osoba  za ispunjenje novčanih obveza Agencije koje se izvršavaju na teret Proračuna Grada Rijeke različita je od odgovorne osobe za zastupanje Agencije.