OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

UPUTE, SMJERNICE I OBRASCI

Potrebne upute, smjernice i obrasce možete preuzeti ovdje.

ZAHTJEV

Obrazac Zahtjeva za pristup informacijama
možete preuzeti ovdje

PONOVNA UPORABA

Obrazac Zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
možete preuzeti ovdje

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI

Izvješće za 2022. možete preuzeti ovdje.
Izvješće za 2021. možete preuzeti ovdje.
Izvješće za 2020. možete preuzeti ovdje.
Izvješće za 2019. možete preuzeti ovdje.
Izvješće za 2018. možete preuzeti ovdje.
Izvješće za 2017. možete preuzeti ovdje.
Izvješće za 2016. možete preuzeti ovdje.
Izvješće za 2015. možete preuzeti ovdje.
 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

Agencija je obveznik primjene Zakona o pravu na pristup informacijama kojim se uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na pristup informacijama regulirano je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15) koji je na snazi od 09.08.2015. Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti, propisuju načela prava na pristup informacijama, izuzeci od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Sukladno Zakonu rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama ostvaruje posebna službena osoba koja obavlja poslove redovitog objavljivanja informacija, sukladno unutarnjem ustroju Agencije, kao i rješavanja pojedinačnih zahtjeva za pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, unapređuje način obrade, razvrstavanja, čuvanja i objavljivanja informacija koje su sadržane u službenim dokumentima koji se odnose na rad Agencije te osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom. Odlukom Ravnatelja Agencije od 15.03.2011. godine, službenicom za informiranje imenovana je

Marijana Pavelić, mag. oec.

 
 
Zahtjev za pristup informacijama podnosi se:
 
1. Pisanim putem:
 
     - na adresu Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Titov trg 3, 51000 Rijeka,
     - putem elektroničke pošte na apos@rijeka.hr ili

2. Usmenim putem:
 
     - telefonom na broj 051/209-332, utorkom od 13,00 do 15,00 sati ili
     - osobno na zapisnik u prostorijama Agencije na adresi Rijeka, Milana Smokvine Tvrdog 2, II. kat, utorkom od 14,00 do 15,00 sati.

Pravni okvir pristupa informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama Narodne novine, br. 85/15)
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst
Zakon o pravu na pristup informacijama – pročišćeni tekst – na engleskom

Kriteriji za određivanje visine naknade materijalnih troškova i troškova dostave informacije
Ovim kriterijima propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.
Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 12/14)
Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine, br. 15/14)

Uvjeti za ponovnu upotrebu informacija
Uvjeti za ponovnu uporabu informacija opisani su u čl. 19., 20. I 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacija (Narodne novine, br. 85/15)

Povjerenik za informiranje je neovisno državno tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama koji štiti, prati i promiče Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama. 

 
SADRŽAJ KOJI SE OBJAVLJUJE NA INTERNETSKIM STRANICAMA AGENCIJE

Agencija na svojim internetskim stranicama objavljuje zakone i ostale propise koji se odnose na područje rada Agencije; opće akte i odluke koje donose nadležna tijela Agencije, kojima se utječe na interese korisnika, s razlozima za njihovo donošenje; nacrte općih akata koje donose nadležna tijela Agencije, sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama; godišnje planove, programe, strategije, upute, izvještaje o radu, financijska izvješća i druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada Agencije; podatke o izvoru financiranja, financijskom planu i izvršenju financijskog plana; informacije o dodijeljenim potporama, bespovratnim sredstvima ili donacijama uključujući popis korisnika i visinu iznosa, kada je primjenjivo; informacije o svom unutarnjem ustrojstvu, s imenima čelnika Agencije i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim podacima za kontakt; zapisnike i zaključke sa službenih sjednica nadležnih tijela Agencije i službene dokumente usvojene na tim sjednicama, te informacije o radu formalnih radnih tijela iz nadležnosti Agencije; informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora; obavijesti o raspisanim natječajima te natječajnu dokumentaciju; registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz nadležnosti Agencije i načinu pristupa; obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnoj uporabi informacija s podacima za kontakt službenika za informiranje; visinu naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, prema kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama; najčešće tražene informacije; te ostale informacije (vijesti, priopćenja za javnost, podaci o drugim aktivnostima i dr.).