PROJEKTNI TIM

IDEJA

Idejno osmislia: ZOKA ZOLA ARHITECTURE, Chicago
Autorica rješenja: Zoka Zola, dipl. ing. arh.        

PROJEKT 

Projektirali: DRAŽUL GLUŠICA ARHITEKTI d.o.o. Rijeka
Glavni projektant: Siniša Glušica, dipl. ing. arh.       

GRADNJA

Radove izvela: Novotehna d.d. Rijeka
Glavni inženjer gradilišta: Branko Vidušin, dipl. ing. građ. 

NADZOR

Nadzor obavio: FLUM-ING d.o.o. Rijeka
Glavni nadzorni inženjer: Boris Matić, dipl. ing. građ.

UPRAVLJANJE

Projekom upravljao: APOS Grada Rijeke
Voditelj projekta: Vladimir Benac, dipl. oec.

IZDVOJENI DETALJI

Lokacija: 
POS Drenova
Video:

Lokacija

Područje obuhvata definirano Detaljnim planom uređenja izrađenim prema prvonagrađenom radu provedenog arhitektonskog natječaja i obuhvaća neizgrađeni prostor smješten između novoizgrađene ulice Brca a jugozapadu i vangradskog zaštitnog zelenila na sjeveru i sjeverozapadu te ceste koja vodi do starog drenovskog groblja s istočne strane, zapadno od višestambenih građevina izgrađenih za potrebe osiguranja priuštivog stanovanja znanstvenih novaka i drugih zaposlenika Sveučilišta u Rijeci. Teren građevinskih čestica prati nagibe postojećih slojnica i spaja se sa javno prometnom površinom bez potpornih zidova na jugozapadnoj, sjevernoj i istočnoj strani, dok je na jugoistočnoj strani prema prometnici U-2 zbog denivelacije terena izgrađen terasasti, armirano betonski potporni zid djelomično obučen u kamenu oblogu. Realizacija ovog projekta doprinijela je urbanizaciji dijela naselja Donja Drenova kao u urbanom tako i u prometnom smislu. Uz izgradnju višestambenih zgrada rekonstruiran je i izgrađen dio novih prometnica ukupne dužine od 312 m. Izgrađena je nova komunalna infrastruktura, sanitarna i oborinska odvodnja, vodovodna instalacija, elektroinstalacija, javna rasvjeta, telekomunikacijska infrastruktura i kanalizacija. Također se uz novouređene prometnice i javno parkiralište uredila i zelena površina sa drvoredom i travnjacima.
 

Organizacija prostora i oblikovanje

Tlocrtni raspored građevina i njihov smještaj u prostoru preispitan je kroz javni arhitektonski natječaj i kasnije razrađen temeljm prvonagrađenog autorskog rada arhitektice Zoke Zola iz arhitektonskog studija iz Chicaga, Zoka Zola Arhitecture + Urban Design, a urbanističke smjernice kroz Detaljni plan uređenja središta područja Drenova. Osnovna ideja pri projektiranju bila je postavljanje podignutih volumena koji prate slojnice terena što prolazi ispod i između njih. Iz toga se razvila i tlocrtna dispozicija međusobno razmaknutih ulaza, kao baza na kojima stoje katovi stanova. Građevine su projektirane kao puni volumen nepravilnog tlocrta sa nizom prozorskih otvora, uzdignut na monumentalne nosače koji čine ulazne prostore pravokutnog tlocrta u prizemlju. Oslobađanjem prizemlja omogućava se zadržavanje postojeće konfiguracije terena, što je rezultiralo dodatnim uklapanjem u okoliš kojim prevladava visoko zelenilo.
 

Glavne konstruktivne karakteristike

Nosive linije objekata su postavljene jednoliko u oba nosiva smjera. U spomenutom rasteru poklapaju u svim etažama, što je povoljan tlocrtni raspored vertikalnih nosivih elemenata za prijenos horizontalnog i vertikalnog opterećenja. Poklapanjem osi vertikalnih elemenata u svim etažama postiže se izravni tijek sila, te sigurno prenošenje opterećenja u tlo preko temeljne konstrukcije. Na dijelu svakog objekta konstrukcija konzolno izlazi van gabarita, te se nošenje osigurava preko visokostijenih AB zidnih nosača. Horizontalno opterećenje prenosi se putem stropne ploče kao horizontalnog ukrutnog elementa na AB zidove koji su postavljeni u 2 okomita smjera, te na taj način stabiliziraju horizontalno objekt. Konstrukcija građevina je izvedena kao armiranobetonska. Konstrukcija svakog objekta se sastoji od: stropnih konstrukcija debljine 20 cm, koje su izvedene kao monolitne AB ploče, AB greda, AB zidova debljine 20 cm, AB temeljnih ploča debljine 70 cm, krovne konstrukcije AB ploče debljine 20 cm. Osnovni materijal vanjskih zidova je beton, kod fasadnih zidova završno je obrađen višeslojnim izolacijskim sustavom demit fasade s polimercementnim armiranim mortom i završnom oblogom od mineralne žbuke, u debljini 9+0,5 cm. Unutarnji nosivi zidovi izvedeni su od betona, dok su pregradni zidovi izvedeni od opeke i gipskartona. Zidovi u kuhinji i kupaonici su obloženi keramičkim pločicama. Vrata i prozori su zatvorena PVC bravarijom, koeficijent prolaska topline Uw= 1,8 W/m2K. Zaštita od sunca je riješena vanjskim sjenilima. Podovi su izvedeni kao plivajući od estriha debljine 5-6 cm, postavljenog preko PE folije i sloja EPS-a i XPS-a 1+1 cm. Podovi u kuhinjama, dnevnom boravku, degažmanima i sanitarijama, te ulaznom prostoru obloženi su keramičkim pločicama. Podovi soba su obloženi hrastovim parketom. Hodnici, loggie i stubišta su također obložena keramičkim pločicama. Instalacije odvoda i dovoda grijanja, te dimnjaci ugrađeni su u sklopu instalacijskog bloka od lakog betona, a razvod elektroinstalacija je izveden podžbukno. Zgrade su projektirane i izvedene na način da zadovoljavaju suvremene strandarde u pogledu energetske učinkovitosti, što je potvrđeno ishođenim energetskim certifikatimam koji građevine razvstava u energetski B razred.

  

Dimenzije i katnost

Sve četiri građevine su oblika nepravilnog četverokuta, dimenzija cca 76 m x 26,5 m, dužih stranica u smjeru sjever-jug. Visina građevina je 14,6 m. Prema katnosti, građevine su klasificirane kao objekt P + 4, dakle uz prizemnu sadrže i četiri nadzemne stambene etaže.

 

Tipologija, raspored i orijentacija stanova

Osnovni tlocrtni model svake zgrade svodi se na dva modula: 'dva stana na stubište' i 'tri stana na stubište'. Rotiranjem i zrcaljenjem modula dobiveni su različiti tlocrtni oblici koji se multipliciraju po etažama. Stubišta i hodnik su smješteni prema istočnom pročelju. Uz ulazni prostor u stan, a iz zajedničkog hodnika pristupa se spremištima. Stanovi su dvostrano orijentirani sa dnevnim boravcima i sobama prema jugu, zapadu ili istoku, a kupaonicama i sobama prema sjeveru. Stambene jedinice su koncipirane na način da se prostorije u kojima se dnevno boravi formiraju oko loggie, dok se spavanje sa kupaonicom nalazi na suprotnoj strani. Uz ulaz u stan, ovisno o kvadraturi i prema standardima, smješten je wc. Od ukupno 80 stanova koji su izgrađeni, 36 je jednosobnih odnosno jednosobnih s dnevnim boravkom neto korisne površine od 48,17 m2 do 52,82 m2, 28 ih je dvosobnih odnosno dvosobnih s dnevnim boravkom neto korisne površine od 64,16 m2 do 79,84 m2, dok je 16 stanova po strukturi trosobnih odnosno trosobnih s dnevnim boravkom neto korisne površine od 76,61 m2 do 84,91 m2
 

Zajednički prostori

U prizemlju se nalaze dva odvojena ulaza sa prostorijom za vodomjere i spremištem bicikala. Vertikalna komunikacija se odvija putem dizala i stepenica.
 

Okoliš

Površina za smještaj vozila izvedena je kao otvoreno parkiralište na građevnoj čestici i ulično parkiranje, a dimenzioniranje broja parkirnih mjesta usklađeno je sa odredbama DPU-a. DPU-om je planiran sljedeći broj parkirnih mjesta s obzirom na površinu stana: za stan do 59 m2 neto površine 1 parkirališno mjesto, za stan od 60 m2 do 100 m2 dva parkirališna mjesta, za stan neto površine veće od 101 m2 tri parkirališna mjesta. Ukupno se na lokaciji osiguralo 124 parkirna mjesta za stanare. Projekt je osmišljen na način da se u najvećoj mogućoj mjeri sačuva okolno zelenilo i na taj način stanarima pruži prožetost vanjskog ozelenjenog i unutarnjeg stambenog prostora te osigura prozračnost uglavnom dvostrano orijentiranih stambenih jedinica, te vizualni kontakt s neposrednim okolišem i vizurama Kvarnera. Uređen je i dio za razonodu i rekreaciju djece (klackalice, ljuljačke i sl.) gdje je pod obložen antitraumatskom podlogom, kao i malo jezerce naseljeno ribicama. Okućnica građevine, terase, pješačke staze izvedene su tako da ne narušavaju izgled zatečenog pejsaža. Površina građevne čestice se hortikulturno uredila sadnjom visokog i niskog zelenila, te očuvanjem postojećeg. 
 

DOKUMENTACIJA

Lokacijske dozvole:
Brca 14 (S4), Brca 16 (S3), Brca 18 (S2), Brca 20 (S1)
 
Građevinske dozvole:
Brca 14 (S4), Brca 16 (S3), Brca 18 (S2), Brca 20 (S1)
 
Energetski certifikati:
Brca 14 (S4), Brca 16 (S3), Brca 18 (S2), Brca 20 (S1)
 
Uporabne dozvole:
Brca 14 (S4), Brca 16 (S3), Brca 18 (S2), Brca 20 (S1)
 
Elaborati etažiranja:
Brca 14 (S4), Brca 16 (S3), Brca 18 (S2), Brca 20 (S1)
  

NOVOSTI