PROJEKTNI TIM

 
 

PROJEKT
Projektirao: DE FINNI d.o.o. Pula
Glavni projektant: Davor Matika, dipl. ing. arh.
GRADNJA
Radove izveo: RADNIK d.d. Križevci
Glavni inženjer gradilišta: Zoran Pugar, ing. građ. 
NADZOR
Nadzor obavio: EKO-PLAN d.o.o. Zagreb
Glavni nadzorni inženjer: Davor Plenković, dipl. ing. građ.
UPRAVLJANJE
Projektom upravljao: APOS Grada Rijeke
Voditelj projekta: Vladimir Benac, dipl. oec.

IZDVOJENI DETALJI

Lokacija: 
POS Hostov Breg I. faza
Video:

Lokacija

Projekt je realiziran u Rijeci na lokaciji Hostov breg u gradskom naselju Gornji Zamet na adresi Zamtskog korena 42/A, 42/B, 42/C, 42/D i 42/E na građevnoj čestici k.č. 592/71 k.o.Zamet površine 7375 m2 smještenoj između Ulice Bogomira Ćikovića Marčeva sa sjeverne strane (koja vodi prema Pehlinu), Ulice Zametskog korena sa zapadne strane (tangira ulicu u manjem dijelu) te nove županijske prometnice Ž-5025 koja od čvora Rujevica na gradskoj autocesti vodi prema Viškovu i sjeverozapadnim dijelovima prigradskog područja (Pehlin i Gornji Zamet). Lokacija je povezana s Ulicom Zametskog korena preko kolno pješačkog puta. Veza na gradsku mrežu s Gornjeg Zameta i Pehlina uspostavljena je na poludeniveliranom čvorištu Hosti te predstavlja najkraću vezu spomenutih gradskih naselja do gradskog središta. Priključenje građevine na komunalnu infrastrukturu nije zahtjevalo nikakva značajna dodatna ulaganja u izgradnju nove infrastrukture na teret proračuna Grada Rijeke.
 

Organizacija prostora i oblikovanje

Izgrađeni stanovi smješteni su u jedinstvenoj višestambenoj građevini s pet ulaza (pet lamela ili pet stubišnih vertikala) od kojih se najviša sastoji od prizemlja i sedam nadzemnih etaža odnosno katova. Parkiranje je organizirano unutar građevinske čestice na 147 natkrivenih i nenatkrivenih parkirnih mjesta. Građevina prati blago položeni teren od sjevera prema jugu, s visinskim razlikama u kotama ulaska u pojedine lamele, čime dodatno naglašava stepenastu siluetu. Jedinstven, tlocrtno izdužen volumen postavljen je u smjeru sjever jug, s postepenim tlocrtnim izmicanjima volumena stanova prema zapadu. Na ovaj način je postignut pomak dnevnog boravka i loggie van južnog dijela volumena zgrade i otvaranje južnih i jugozapadnih, izuzetno kvalitetnih vizura za veliku većinu stanova. Građevina ima pasaže s kolnim prolazima u svakom osim u 5.ulazu, a na navedene prolaze vezuje se jedan dio parkiranja. U oblikovnom pogledu građevina je nepravilnog oblika u sve tri dimenzije građevine. Pored njene oblikovne razigranosti, postava otvora - prozora ne prati kruti vertikalni pravac, tj. isti oblik i dimenziju prozora u vertikalnom nizu, stvarajući tako novu, modernu arhitekturu fasade te razbija monotonost ponavljanja. Kvalitetne vizure su značajan element objekta, stoga se odabranim rješenjima otvora maksimalno valorizirala ta činjenica.
 

Glavne konstruktivne karakteristike

S obzirom na ukupnu duljinu od 105 metara, građevina je u konstruktivnom smislu izvedena u tri dilatirana dijela, s time da se dilatacije nalaze između 2. i 3. i 3. i 4. lamele. Objekt je u nosivom smislu koncipiran s armiranobetonskim elementima (stupovi, zidovi, međukatne i krovne konstrukcije) uglavnom u poprečnom smislu istok zapad, s nužno potrebnim poprečnim armiranobetonskim elementima radi postizanja krutosti i seizmičke otpornosti građevine. Preostali dio uglavnom fasadnih tankih i debelih pregradnih zidova izveden je od opeke, s obzirom da se radi o prirodnijem materijalu bolje toplinske učinkovitosti. Zgrada je projektirana i izvedena na način da zadovoljava visoke strandarde u pogledu energetske učinkovitosti, što je potvrđeno ishođenim energetskim certifikatom koji građevinu razvstava u energetski A razred.
 

Dimenzije i katnost

Građevina ima nepravilan oblik koji prati veličinu i oblik parcele. Lomovi se pojavljuju na spojevima lamela, te prate istočnu granicu čestice. Objekt je položen u smjeru sjever-jug. Ukupnu veličinu objekta određuju dimenzije pojedine lamele koje su sljedećih dimenzija: 1. - 4. lamele dimenzije 20,45 x 18,50 m, dok je 5.lamela dimenzije 23,30 x 19,80 m. Ukupna ortogonalna dimenzija građevine je 105,88 x 50,30 m. Ukupna površina izgrađenosti građevine je 1.668,88 m2 odnosno Kig 0,23, dok je ukupna bruto razvijena površina građevine 8.625,98 m2 odnosno Kig 1,17. U pogledu katnosti građevina ima stepenastu siluetu i to : P+3 - P+4 za 1. lamelu, P+6 - P+7 za 2. lamelu, P+4 - P+5 za 3. lamelu, P+4 - P+6 za 4. lamelu i SUT, P+2 - SUT, P+4 za 5. lamelu.
 

Tipologija, raspored i orijentacija stanova

Zgrada sadrži ukupno 95 stanova. Na svakom od ulaza - lameli su u karakterističnim etažama izvedena 4 stana po etaži, osim na posljednjim etažama gdje se zbog stepenastog oblika građevine pojavljuje manji broj stanova. Karakteristična etaža ima uglavnom nepromjenjivi dio koji čini sjeverni dvosobni veći stan, te zapadni jednosobni stan. Oni se pojavljuju kroz svih 5 lamela. Na taj tlocrt se nadovezuje južni dvosobni manji stan u 1. - 4. lameli i manji jednosobni stan na istočnoj strani u 3. - 5. lameli. Građevina se sastoji od 11 garsonijera (38,33 m2 - 44,12 m2), 34 jednosobna (48,52 m2 - 55,20 m2), 41 dvosobnog (75,97 m2 - 91,35 m2) i 9 trosobnih stanova (95,66 m2 - 139,75 m2), ukupne neto korisne površine 6.629,56 m2. U pogledu rasporeda prostora u stanovima, projektno rješenje je težilo tome da se prostori boravka (dnevni boravak, blagovanje i kuhinja) objedine u zajednički prostor kako bi prostor bio što komotniji. Kuhinje su uglavnom smještene u zasebnu nišu, a kompletan prostor stana je izveden na način da omogući veći broj rješenja postave namještaja i organizacije prostora, prema afinitetima stanara. Kod dimenzioniranja hodnika nastojalo se omogućiti smještaj što je moguće većeg broja ormara ili posebnih pomoćnih prostorija. Zajednička osobina svih stanova je da svi posjeduju natkrivene terase, uglavnom zbog vizura jugozapadne orijentacije, dok samo stanovi sa istočne strane građevine imaju natkrivene i nenatkrivene terase sa jugoistočnom orijentacijom.
 

Zajednički prostori

Kod lamela 1-4 u prizemljima nisu predviđeni stambeni prostori. U navedenim lamelama, na prizemnoj etaži pored ulaza u građevinu smješteni su prostor za sastanke suvlasnika (lamela 1), spremišta stanova, smještaj bicikala, prostor za čistača/icu stubišta i dizalo u zatvorenom prostoru, te natkriveno parkiralište s manipulativnom pristupnom prometnicom. Uz podeste na polukatovima su smještene sušionice rublja. Smještaj navedenih pomoćnih prostorija je planiran s idejom da površina prizemlja bude minimalna, kako bi sva preostala površina ispod građevine ostala otvorena i tako dala prozračnost i transparentnost građevini u njezinom prizemnom dijelu.
 

Okoliš

Unutar građevinske parcele je osigurano 147 parkirnih mjesta, od toga 8 parkirnih mjesta za vozila osoba sa smanjenom pokretljivošću, što čini više od 5% ukupnog broja parkirališnih mjesta. U okolišu objekta uz uređene i osvjetljene parkirne i prometne površine, hortikulturno su uređene zelene površine kao i dječje igralište s odgovarajućim podlogama, igralima, klupicama i dr. opremom.
 
 

NOVOSTI