PROJEKTNI TIM

PROJEKT

U pripremi je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova te imenovanje glavnog projektanta

GRADNJA

U pripremi je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova te imenovanje glavnog inženjera gradilišta

NADZOR

U pripremi je postupak javne nabave za usluge stručnog i obračunskog nazdora nad izvođenjem radova te imenovanje glavnog nadzornog inženjera

UPRAVLJANJE

U pripremi je odluka o imenovanju voditelja projekta

IZDVOJENI DETALJI

Lokacija: 
POS Hostov breg II. faza
Video:

 

Lokacija

Prostor na kojem se planira gradnja predmetne zgrade nalazi se na području naselja Hosti, na lokaciji južno od već izgrađenog POS-a Hostov breg. Površina zemljišta iznosi 7.726 m2 i nalazi se unutar obuhvata GUP-a Grada Rijeke. Lokacija je smještena unutar naselja Hosti, na prostoru zaraslom u srednje nisko i visoko zelenilo. Teren je položen u blagom padu, te se s njega pruža pogled na cijeli Grad Rijeku i Kvarnerski zaljev. Postojeću prometnu povezanost lokacije potrebno je infrastrukturno nadograditi. Zatečeno stanje prometa je takva da postojeća prometnica dolazi do lokacije sa sjeverozapadne strane i sa jugozapadne strane. Projektom je već predviđena izgradnja sabirne prometnice koja bi povezivala glavnu mjesnu cestu i ulicu koja dolazi sa jugozapadne strane lokacije. Predviđeno je spajanje na planiranu sabirnu prometnicu preko kružnog toka. Na ovoj lokaciji već djelomično postoji potrebna komunalna infrastruktura: sanitarna i oborinska odvodnja, vodovodna instalacija, elektroinstalacija, javna rasvjeta i telekomunikacijska infrastruktura.

 

Organizacija prostora i oblikovanje

Zona gdje je planirana gradnje višestambene zgrade se sukladno kartografskom prikazu GUP-a Grada Rijeke uređuje prema urbanom pravilu br. 6 za Pilepići - Gornji Zamet, vidljiva na kartografskom prikazu br.4.7. Zgrada je planirana na građevnoj čestici 592/72 k.o. Zamet, a sukladno GUP-u Grada Rijeke usvaja se tipologija višestambene poluugrađene građevine. Arhitektonsko urbanistička studija izrađena 2016. godine razmatrala je četiri varijante urbanih shema stambenih građevina. Analizom prostornih zahtjeva i omjera cijene izgradnje, izgradnja jedne višestambene zgrade katnosti P+4 odabrana je kao najkvalitetnije rješenje. Glavne prednosti izabrane varijante su dvostrana orijentacija stanova, cjeloviti volumen (manje fasade), barijera zelenilom uz rub cijele parcele itd. Stanovi će biti smješteni su u jedinstvenoj višestambenoj građevini s četiri ulaza (četiri lamela ili četiri stubišne vertikale) koja će pratiti blago položeni teren od sjevera prema jugu, s visinskim razlikama u kotama ulaska u pojedine lamele. Prilikom odabira materijala i vanjskog oblikovanja projektant će voditi računa o već postojećoj okolnoj izgradnji.

 

Glavne konstruktivne karakteristike

Građevina je zamišljena kao armiranobetonska monolitna konstrukcija. Glavne vertikalne nosive elemente činili bi AB zidovi i zidni nosači. Vertikalna komunikacija ostvarila bi se AB dvokrakim stubištem u svakom pojedinom ulazu, dok bi dizalo moralo biti postavljeno tek u varijanti da zgrada ima šest etaža.

 

Dimenzije i katnost

Odabrana varijanta planirane građevine predviđa prizemlja i četiri kata tj. ukupno 5 etaža, dakle etažnost građevine je P+4. U tekstualnom dijelu Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke određene su udaljenosti gabarita zgrade od ruba čestice, gabariti zgrada se planiraju pozicionirati u skladu sa uvjetima iz tekstualnog dijela plana i ulaznim parametrima lokacije i projektnog zadatka.

 

Tipologija, raspored i orijentacija stanova

Planirana zgrada će imati četiri ulaza, a predviđena je shema sa četiri stana na stubište. Na svakom od ulaza - lameli će u karakterističnim etažama biti izvedena 4 stana po etaži. Karakteristična etaža na svim ulazima i katovima je nepromjenjiva što se tiče rasporeda, veličine i ostalih karakteristika stanova. Sve stambene jedinice čine samostalne uporabne cjeline. Pristup do pomoćnih prostora i stambenih jedinica, će se omogućiti preko okućnice, te zajedničkog stubišta i hodnika koji će povezivati svih etaža.

 

Zajednički prostori

U prizemljima lamela nisu predviđeni stambeni prostori, već spremišta stanova, smještaj bicikala, te prostor za čistača/icu stubišta. U prizemlju je također planiran ulaz sa kolno-pješačke površine, a pješačka komunikacija u svakom od četiri ulaza je dio zajedničkih prostora koji bi povezivao prizemlje sa svim katovima zgrade. Stanovi će imati razveden sustav toplovodnog etažnog grijanja radijatorima. Topla voda za grijanje stanova i sanitarnu vodu će se osiguravati plinskim grijačem (bojlerom).

 

Okoliš

Imajući u vidu namjenu građevine, model financiranja i dosadašnja iskustva kupaca, promet u mirovanju je smješten na površinu građevne čestice. Cjelokupan kolni promet na čestici će biti organiziran u vidu kontinuirane kolno pješačke površine koja prati zatečenu topografiju terena, uz koju su obodno postavljena parkirna mjesta pod 90 stupnjeva. Prometnica se planira uširini od 6 m, a parkirna mjesta će biti dimenzije 250x500 cm ili šira. Ista kolna površina će se koristiti i za promet interventnog vozila do mjesta za operativnu površinu. Ukupno se planira postignuti broj od 108 parkirnih mjesta, dok 5% od ovog broja moraju zauzimati parkirna mjesta pristupačna osobama smanjenje pokretjivosti. Neizgrađeni dio građevne čestice je hortikulturno obrađen. Unutar zahvata nema evidentiranog postojećeg vrijednog visokog zelenila, a novo visoko zelenilo biti će posađeno između parkirnih mjesta i u zelenoj zoni uz postojeću cestu u zoni zaštitnog pojasa prometnice. Na okrupnjenim dijelovima zelenih površina moguće je organizirati grupe za sjedenje, te manja igrališta za djecu, što je u planu. Različitim popločenjima kolnih i kolno pješačkih površina dodatno će se unaprijediti kvaliteta hortikulturnog uređenja.

 

NOVOSTI