PROJEKTNI TIM

PROJEKT

U pripremi je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova te imenovanje glavnog projektanta

GRADNJA

U pripremi je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova te imenovanje glavnog inženjera gradilišta

NADZOR

U pripremi je postupak javne nabave za usluge stručnog i obračunskog nazdora nad izvođenjem radova te imenovanje glavnog nadzornog inženjera

UPRAVLJANJE

U pripremi je odluka o imenovanju voditelja projekta

IZDVOJENI DETALJI

Lokacija: 
POS Martinkovac I. faza
Video:

 
Lokacija

Prostor na kojem se planiraju graditi predmetne zgrade definiran je DPU-om stambenog područja Martinkovac. Lokacija je smještena u jugoistočnom pretežno neizgrađenom dijelu naselja Martinkovac, na zapadnom dijelu Grada Rijeke, između zaobilaznice na jugu i ceste Rijeka-Kastav (D-304) na sjeveru. Dvije višestambene građevine biti će smještene na novoformiranim česticama površine 4.140 m2 za građevinu Dp5 i 2.082 m2 za građevinu Dp7, ukupne površine 6.222 m2. Veličine novih građevinskih čestica biti će definirane vanjskim gabaritima zgrada, te uvjetima iz prostorno-planske dokumentacije.

Lokaciji se prilazi putem postojećih ulica Martinkovac i Dražice na koje se nadovezuje nova pristupna cesta i potrebna komunalna infrastruktura. Građevinske čestice leže na nagnutome terenu orjenitarnom prema jugozapadu. Na ovoj lokaciji već djelomično postoji potrebna komunalna infrastruktura: sanitarna i oborinska odvodnja, vodovodna instalacija, elektroinstalacija, javna rasvjeta i telekomunikacijska infrastruktura.
  

Organizacija prostora i oblikovanje

Tipologija građevina se usvaja iz DPU-a stambenog područja Martinkovac. Na predmetnim planskim česticama Dp5 i Dp7 ucrtana je površina za izgradnju unutar čestica, te dodatno prijedlog formiranja volumena zgrade. Na planskoj čestici Dp7 se predlaže izgradnja jednog izduženog volumena katnosti P+5, dok se na planskoj čestici Dp5 predlaže izduženi volumen zgrade razdvojiti cenzurom manje katnosti. Na planskoj čestici Dp5 postavila bi se zgrada longitudinalno postavljenog volumena sa cezurom na 1/3 duljine. Zgrada bi bila postavljena uz sjeverni rub gradivog dijela čestice, ostavljajući sa južne strane plato potreban za smještaj prometa u mirovanju. Zgrada na planskoj čestici Dp7 također bi zadržala izduženu formu volumena, pozicioniranu uz sjeverni rub gradivog područja kako bi se sa južne strane oslobodio prostor za smještaj parkiralšta. Prilikom odabira materijala i vanjskog oblikovanja projektant će voditi računa o već postojećoj okolnoj izgradnji.

 

Glavne konstruktivne karakteristike

Građevine su zamišljene kao armiranobetonske monolitne konstrukcije. Glavne vertikalne nosive elemente činili bi AB zidovi i zidni nosači. Prostor suterena je planiran u funkciji parkirakišnih mjesta, spremišta za čišćenje zgrade i spremišta u vlasništvu stanara. Vertikalna komunikacija ostvarila bi se AB dvokrakim stubištem i dizalom.

 

Dimenzije i katnost

Planirana građevine sastojale bi se od suterena (prizemlja) i 5 katova tj. ukupno 6 etaža. Etažnost obje građevine je S(P)+5. U tekstualnom dijelu plana su jasno određene udaljenosti gabarita zgrade od ruba čestice, gabariti zgrada se planiraju pozicionirati u skladu sa uvjetima iz tekstualnog dijela plana i ulaznim parametrima lokacije i projektnog zadatka.

   

Tipologija, raspored i orijentacija stanova

Svaka zgrada imala bi dvije stubišne vertikale, a predviđena je shema sa tri stana na stubište. Planirana struktura stanova za cijeli projekt je sljedeća:

r/b         Tip stana             Broj stanova      Površina stana sa spremama (m²)
1.            1S+DB                               25              cca 47 m²
2.           1S+DB – prilagodljivi       10            cca 47-82 m²
3.            2S+DB                               55              cca 82 m²
4.            3S+DB                                 2               cca 138 m²

 
Sve stambene jedinice čine samostalne uporabne cjeline. Pristup do pomoćnih prostora i stambenih jedinica, će se omogućiti preko okućnice, te zajedničkog stubišta i hodnika koji će povezivati svih šest etaža. Stubišta će biti smještena uz sjeveroistočna pročelja. Stanovi su orijentirani sa dnevnim boravcima prema jugozapadu i jugoistoku. Od ukupno 92 stana koji se planiraju izgraditi, 35 je jednosobnih odnosno jednosobnih s dnevnim boravkom, 55 ih je dvosobnih odnosno dvosobnih s dnevnim boravkom, dok bi 2 stana bila trosobna odnosno trosobna s dnevnim boravkom.

 

Zajednički prostori

U suterenu se planira smjestiti ulaz sa kolno-pješačke površine i spremišta stanara, te spremište sredstava za čišćenje i za bicikle. Svaka zgrada imati će lift i pješačku komunikaciju od suterena do 5. kata.

 

Okoliš

Unutar zahvata postoji već zelenilo i drveće koje treba sagledati u smislu njegove vrijednosti, a novo visoko zelenilo biti će posađeno između parkirnih mjesta i na pješačkim prolazima između zgrada. Na okrupnjenim dijelovima zelenih površina planiraju se organizirati grupe za sjedenje, a raznim popločenjima kolnih i kolno-pješačkih površina planira se dodatno unaprijediti kvalitetu hortikulturnog uređenja oko zgrada. Promet u mirovanju je riješen unutar granica parcele novoplaniranih stambenih objekata i dijeli prostor sa društvenim sadržajima (parkovi, staze, zelenilo, javni prostori...) koje je potrebno detaljnije razraditi kroz projekt. Broj parkirnih mjesta će se odrediti sukladno važećim prostorno planskim propisima, a namanji broj parkirnih mjesta je koji se mora postići je 161 od koji se najmanje 5% mora odnositi na parkirna mjesta pristupačna osobama smanjenje pokretljivosti.

 

NOVOSTI