PROJEKTNI TIM

PROJEKT

U pripremi je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova te imenovanje glavnog projektanta

GRADNJA

U pripremi je postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova te imenovanje glavnog inženjera gradilišta

NADZOR

U pripremi je postupak javne nabave za usluge stručnog i obračunskog nazdora nad izvođenjem radova te imenovanje glavnog nadzornog inženjera

UPRAVLJANJE

U pripremi je odluka o imenovanju voditelja projekta

IZDVOJENI DETALJI

Lokacija: 
POS Martinkovac II. faza
Video:

 
Lokacija

Prostor na kojem se planiraju graditi predmetne zgrade definiran je DPU-om stambenog područja Martinkovac. Lokacija je smještena unutar naselja Srdoči, između Ulice Bartula Kašića sa zapadne i južne strane, Ulice Martinkovac sa sjeverne, te Ulice Miroslava Krleže sa istočne strane. Tri višestambene građevine biti će smještene na novoformiranim česticama, koje će nastati iz djelova postojećih katastarskih čestica: 1090/1 i 1071/11, obje unutar k.o. Zamet. Veličine novih građevinskih čestica biti će definirane vanjskim gabaritima zgrada, te uvjetima iz prostorno-planske dokumentacije. Na ovoj lokaciji već postoji potrebna komunalna infrastruktura: sanitarna i oborinska odvodnja, vodovodna instalacija, elektroinstalacija, javna rasvjeta i telekomunikacijska infrastruktura.

 

Organizacija prostora i oblikovanje

Sve tri građevine planirane su tlocrtnog pravokutnog oblika, a tipologija građevina se praktički usvaja iz DPU-a stambenog područja Martinkovac. Prilikom odabira materijala i vanjskog oblikovanja projektant vodit će se računa o već postojećoj okolnoj izgradnji.

 

Glavne konstruktivne karakteristike

Svaka od tri planirane građevine sastoji se od suterena, prizemlja i 5 katova tj. ukupno 7 etaža. Građevine su zamišljene kao armiranobetonske monolitne konstrukcije. Glavne vertikalne nosive elemente činili bi AB zidovi i zidni nosači. Prostor suterena je planiran u funkciji parkirakišnih mjesta, spremišta za čišćenje zgrade i spremišta u vlasništvu stanara. Prizemlje i 4 kata će biti istog tlocrtnog razmještaja stanova, dok će 5.kat građevine biti uvučen u odnosu na etažu ispod. Vertikalna komunikacija ostvarila bi se AB dvokrakim stubištem i dizalom.
 

Dimenzije i katnost

Etažnost sve tri građevine je S+P+5. Sve četiri zgrade smještene su duljim pročeljem svog pravokutnog oblika u smjeru sjeverozapad-jugoistok. Na ovaj način će prostori dnevnog boravka i blagovaonice svih stanova biti okrenuti izuzetno kvalitetnim vizurama prema Kvarnerskom zaljevu.

 

Tipologija, raspored i orijentacija stanova

Svaka zgrada imala bi dvije stubišne vertikale, a predviđena je shema sa tri stana na stubište. Planirana struktura stanova po svakoj građevini je:

r/b         Tip stana             Broj stanova      Površina stana sa spremama (m²)
1.            1S+DB                               10              cca 48 m²
2.            2S+DB                               22               82-85 m²
3.            3S+DB                               1               cca 125 m²

 
Sve stambene jedinice čine samostalne uporabne cjeline. Pristup do pomoćnih prostora i stambenih jedinica, će se omogućiti preko okućnice, te zajedničkog stubišta i hodnika koji će povezivati svih sedam etaža. Stubišta će biti smještena uz sjeveroistočna pročelja. Stanovi su orijentirani sa dnevnim boravcima i sobama prema sjeveroistoku i jugozapadu. Od ukupno 99 stanova koji se planiraju izgraditi, 30 je jednosobnih odnosno jednosobnih s dnevnim boravkom, 66 ih je dvosobnih odnosno dvosobnih s dnevnim boravkom, dok bi 3 stana bila trosobna odnosno trosobna s dnevnim boravkom.

 

Zajednički prostori

U suterenu se planira smjestiti ulaz sa kolno-pješačke površine kroz vjetrobran i spremišta stanara, te spremište sredstava za čišćenje i za bicikle. Svaka zgrada imati će lift i pješačku komunikaciju od suterena do 5. kata.

 

Okoliš

Unutar zahvata nema evidentiranog postojećeg vrijednog visokog zelenila, a novo visoko zelenilo biti će posađeno između parkirnih mjesta i u zelenoj zoni uz potporni zid ispod ulice Srdoči, te uz zgradu oznake E i F. Na okrupnjenim dijelovima zelenih površina planiraju se organizirati grupe za sjedenje, te manja igrališta za djecu. Raznim popločenjima kolnih i kolno-pješačkih površina planira se dodatno unaprijediti kvalitetu hortikulturnog uređenja oko zgrada. Manji postotak parkirnih mjesta smjestiti će se ispod građevine, ali opet u sklopu jedinstvenog prometnog rješenja. Cjelokupan kolni promet na čestici će se organizirati u vidu kontinuirane kolno pješačke površine koja prati zatečenu topografiju terena na način da uzdužni padovi ne prelaze 5 posto, i uz koju će biti obodno postavljena parkirna mjesta pod kutem od 90 stupnjeva. Prometnica će biti biti široka najmanje 6 m, a parkirna mjesta najmanjih dimenzija 250x500 cm, ili šira. Broj parkirnih mjesta će se odrediti sukladno važećim prostorno planskim propisima, a najmanji broj parkirnih mjesta je koji se mora postići je 162 od koji se najmanje 5% mora odnositi na parkirna mjesta pristupačna osobama smanjene pokretljivosti.

 

NOVOSTI