PROJEKTNI TIM

PROJEKT

Projektirao: CAPITAL ING d.o.o. Zagreb
Glavni projektant: Tihomir Hranilović, dipl. ing. arh.
 

GRADNJA

Radove izvela: NOVOTEHNA d.d. Rijeka 
Glavni inženjer gradilišta: Branko Vidušin, dipl. ing. građ.

NADZOR

Nadzor obavio: FLUM-ING d.o.o. Rijeka 
Glavni nadzorni inženjer: Boris Matić, dipl. ing. građ.

UPRAVLJANJE

Projektom upravljao: APOS Grada Rijeke
Voditelj projekta: Vladimir Benac, dipl. oec. 

IZDVOJENI DETALJI

Lokacija: 
POS Rujevica II. faza
Video:

Lokacija

Prostor na kojem se nalaze predmetne zgrade definiran je Detaljnim planom uređenja stambenog bloka Rujevica. Područje obuhvata Plana nalazi se na koti od oko 155 (140-170) metara iznad morske razine. Zemljišta se nalaze na umjereno nagnutoj padini oko 8 – 12% južne ekspozicije, te imaju geografski položaj i pogodnu povezanost sa zapadne strane sa užim i širim gravitacijskim područjem. Prostor je karakterističan po ujednačenom nagibu terena što krajoliku daje specifičnu sliku. Posebno su naglašene vizualne karakteristike naselja prema kvarnerskom zaljevu.
 
Četiri višestambene građevine smještene su sjeverno od prometnice oznake GP4, na sljedećim česticama:
 
Zgrada 3P, Hahlić 21, k.č. 3000/6, k.o. Zamet
Zgrada 4P, Hahlić 23, k.č. 3000/4, k.o. Zamet
Zgrada 5P, Hahlić 25, k.č. 3000/2, k.o. Zamet
Zgrada 6P, Hahlić 27, k.č. 2984/3, k.o. Zamet
 
Čestice građevina međusobno se dodiruju uređenim zelenim površinama. Ovaj projekt je pridonio urbanizaciji Rujevice, u urbanom, ali i prometnom smislu. Uz izgradnju višestambenih zgrada prethodno je izgrađena i nova prometnica oznake GP4. Izgrađena je nova komunalna infrastruktura, sanitarna i oborinska odvodnja, vodovodna instalacija, elektroinstalacija, javna rasvjeta i telekomunikacijska infrastruktura.
 

Organizacija prostora i oblikovanje, dimenzije i katnost

Sve četiri građevine identičnog su tlocrtno kvadratnog oblika, s tlocrtno i volumno diferenciranim tripartitnim dijelovima: volumen sa stambenim sadržajem – komunikacija – volumen sa stambenim sadržajem. Prilikom odabira materijala i vanjskog oblikovanja projektant je vodio računa o već postojećoj okolnoj izgradnji. Etažnost svih građevina je S+P+4. Sve četiri zgrade su oblika četverokuta, dimenzija 20 m x 20 m. Maksimalna visina svake zgrade od niže kote terena iznosi 19,35 m (17,0 + 2,35), pri čemu prosječna visina etaža iznosi h= 288 cm.
 

Glavne konstruktivne karakteristike

Svaka građevina sastoji se od 6 etaža i to suterena, prizemlja i četiri kata. Sve su etaže istih tlocrtnih dimenzija, 20,0 m x 20,0 m. Građevine su izvedene kao armiranobetonske monolitne konstrukcije. Glavne vertikalne nosive elemente čine AB zidovi i zidni nosači debljine d= 20 cm i d= 16 cm, te stupovi pravokutnog poprečnog presjeka dimenzija prema statičkom proračunu. AB ploča stropa 4. kata je ujedno i nosiva konstrukcija ravnog krova. Na jednom dijelu se nalaze čelični nosači nadstrešnice iznad terase, koji se upinju u AB grede. Stropne konstrukcije su AB ploče debljine 20 cm koje se oslanjanju na AB zidove i zidne nosače, te na AB grede. Vertikalna komunikacija se ostvaruje sa AB dvokrakim stubištem. Vertikalno opterećenje sa stropova u temeljno tlo se prenosi stupovima i AB zidovima sve do temeljne konstrukcije. Podna ploča suterena je tzv. ''mrtva ploča'' debljine d= 15 cm. Temeljenje je izvedeno trakastim temeljima, u skladu s izrađenim geotehničkim elaboratom. Objekt je u VIII. seizmičkoj zoni. Fasadni zidovi su iz blok opeke d=30 cm, termički izolirani. Izveden je fasadni sistem: termoizolacija prema proračunu fizike zgrade – 8 cm, rabic mrežica, grundiranje, silikatna žbuka. Svi podovi su izvedeni kao plivajući, estrih i elastificirani polistiren d=2 cm. Završna obrada stubišta je iz keramike. Pod u stambenim prostorijama izveden je kao parket u sobama, a keramičke pločice u kupaonici, boravcima, blagovaonicama i hodnicima, kuhinji te gospodarskim prostorima. Objekt ima 1 dizalo. Svjetla veličina okna dizala iznosi 173x201 cm. AB zidovi okna dizala debljine su 16 cm. Pregradni zidovi su izvedeni iz porobetonskih blokova  d=10  cm. Krov objekta se izveo kao ravni neprohodni krov. Vrata i prozori su zatvorena PVC bravarijom, koja se izvela u sustavu sa plastičnom roletom. Zidovi su ožbukani i oličeni, a u sanitarnim i gospodarskim prostorima izvodi se obloga iz keramičkih pločica u punoj visini prostorija. Instalacije odvoda i dovoda grijanja, te dimnjaci ugrađeni su u sklopu instalacijskog bloka od lakog betona, a razvod elektroinstalacija je izveden podžbukno.
 

Tipologija, raspored i orijentacija stanova

Svaka zgrada sadrži 20 stanova, po četiri stana na etaži i 9 garaža u suterenu. Struktura stanova po svakoj građevini je:
 
r/b         Tip stana             Broj stanova           Površina stana sa spremama (m²)
1.            1S+DB                        6                   52,44 m² i 1 stan 54,36 m²
2.            2S+DB                        9                   70,69 m²; 74,02 m² i 1 stan 73,99 m²
3.            3S+DB                        5                   97,38 m²
 
Sve stambene jedinice, kao i pomoćni prostori (spremišta, garaže i gospodarstvo), čine samostalne uporabne cjeline. Pristup do pomoćnih prostora i stambenih jedinica, omogućen je putem okućnice te zajedničkog stubišta i hodnika koje povezuje svih šest etaža.
Stubišta su smještena uz jugozapadna pročelja, dok se hodnici pružaju u smjeru sjeveroistok-jugozapad, presijecajući etažu na dva dijela. Stanovi su dvostrano orijentirani sa dnevnim boravcima i loggiama: dio dvosobnih i trosobni stan (Tip 1 i dio Tip 2) prema sjeverozapadu i jugoistoku, a jednosobni i dio dvosobnih stanova prema jugozapadu. Stambene jedinice su koncipirane na način da se prostorije u kojima se dnevno boravi formiraju oko loggie, dok se spavanje sa kupaonicom nalazi na suprotnoj strani. Uz ulaz u stan, ovisno o kvadraturi i prema standardima, smješten je toalet. Od ukupno 80 stanova koji su izgrađeni, 24 je jednosobnih odnosno jednosobnih s dnevnim boravkom neto korisne površine od 52,44 m² do 54,36 m², 36 ih je dvosobnih odnosno dvosobnih s dnevnim boravkom neto korisne površine od 70,69 m² do 74,02 m², dok je 20 stanova po strukturi trosobnih odnosno trosobnih s dnevnim boravkom neto korisne površine od 97,38 m².
 

Zajednički prostori

U suterenu se uz garaže i spremišta stanova nalaze i pomoćne prostorije. Svaka zgrada ima jedan lift, komunikaciju od suterena do 4. kata. Stanovi imaju razveden sustav toplovodnog etažnog grijanja radijatorima. Topla voda za grijanje stanova i sanitarnu vodu osigurava se plinskim grijačem (bojlerom). Svaka od četiri zgrade u suterenu ima 9 garaža, što ukupno iznosi 36 garaža izgrađenih u sklopu projekta. Neto korisna površina garaža je od 9,43 do 19,42 m2.
 

Okoliš

S južne strane i bočno od stambenih zgrada izvedena je asfaltirana kolna površina za pristup garažnim mjestima unutar zgrada, te otvorenim parkirališnim mjestima smještenim unutar granica građevne čestice. Oko zgrada (istok i sjever) izveden je betonski pojas u širini od 80 cm, koji služi kao prolaz oko zgrade. Sa sjeverne strane izveli su se potporni zidovi, a iznad njih je saniran pokos na kojem se zasadilo raslinje. Između sjevernog potpornog zida i betonske staze zasađen je travnjak. Sa istočne strane svake zgrade nalazi se zelena površina, gdje je također zasađeno raslinje. Što se tiče prometa u mirovanju, s obzirom na površine stanove napravljen je proračun broja parkirališnih mjesta potrebnih za svaku zgradu. Parkirališne potrebe riješene su unutar parcele na vanjskom parkiralištu, gdje osigurano 9 mjesta, unutar svake zgrade u suterenu gdje je osigurano još 9 mjesta u garažama, te na pristupnoj prometnici gdje je smješteno preostalih 16 parkirališnih mjesta. Ukupno su za svaku zgradu osigurana 34 parkirališna mjesta, od čega je 5 % označeno kao parkirališta za hendikepirane osobe. Parkirališna mjesta su veličine 250 x 500 cm, za hendikepirane osobe 330 x 500 cm.
 

DOKUMENTACIJA

Lokacijske dozvole:
Hahlić 21 (3P), Hahlić 23 (4P), Hahlić 25 (5P), Hahlić 27 (6P)

Građevinske dozvole:
Hahlić 21 (3P), Hahlić 23 (4P), Hahlić 25 (5P), Hahlić 27 (6P)
 
Uporabne dozvole:
Hahlić 21 (3P), Hahlić 23 (4P), Hahlić 25 (5P), Hahlić 27 (6P)
 
Elaborati etažiranja:
Hahlić 21 (3P), Hahlić 23 (4P), Hahlić 25 (5P), Hahlić 27 (6P)

NOVOSTI