29. sjednica Upravnog vijeća

29. sjednica Upravnog vijeća

27.11.2009.

Na 29. sjednici usvojen je Zapisnik prethodne sjednice, usvojen je Plan poticajnih sredstava Republike Hrvatske za potrebe Programa POS-a u periodu 2010. do 2012. god., usvojene su Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2009. godinu, Prve izmjene i dopune Plana nabave za 2009. god., Odluka Upravnog vijeća o raspisivanju javnog poziva za kupnju garaža na lokaciji Rujevica II. faza, dana je ovlast ravnatelju Agencije za sklapanje i potpisivanje Sporazuma i Anexa br. 1 Ugovora (Rujevica I. faza – otplata kreditnih obveza), donijeta je Odluka o ovlaštenju ravnatelja  Agencije za sklapanje i potpisivanje Ugovora o nabavi usluga knjigovodstvenog servisa te promjene statusa Agencije u neprofitnu organizaciju sa 01.01.2010. godine. Usvojene su i izmjene i prilagodbe prvonagrađenog idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja višestambenih građevina koje se grade po programu POS-a na lokaciji Donja Drenova u Rijeci.

3.
Prve izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke za 2009. godinu - točka 3., 30 sjednica UV

5.
Postupak raspisivanja Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju garaža izgrađenih u sastavu POS Rujevica II. faza.

Datoteka
Odluka

6.
Rujevica I. faza – otplata kreditnih obveza (Sporazum o korištenju kreditnih sredstava i Anex br. 1 Ugovora o kupoprodaji dviju stambeno poslovnih građevina.) - točka 6., 30. sjednica UV

7.
Promjena statusa Agencije iz statusa proračunskog korisnika Grada Rijeke na status neprofitne organizacije sa 01.01.2010. g. te angažiranje usluga knjigovodstvenog servisa.

Datoteka
Informacija
Odluka

8.
Izgradnja POS stanova na lokaciji Donja Drenova – izmjene i prilagodbe prvonagrađenog idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja.

Datoteka
Informacija