40. sjednica Upravnog vijeća

40. sjednica Upravnog vijeća

22.05.2012.

Na 40. sjednici je usvojen Zapisnik prethodne sjednice, potvrđen je Zapisnik o provedbi popisa imovine i obveza Agencije na dan 31.12.2011. god., usvojen je Završni račun Agencije za 2011. god., usvojeno je Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2011. god., dana je suglasnost ravnatelju za sklapanje Ugovora o prijenosu prava vlasništva između Grada Rijeke i Agencije (k.o. Drenova), nadalje, iznesena je usmena informacija o poništenju Odluke o odabiru izvođača radova i postupka javne nabave za gradnju višestambenih građevina na Donjoj Drenovi od strane Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave i dana je suglasnost ravnatelju za pokretanje novog postupka javne nabave za izvođenje radova gradnje na navedenoj lokaciji.
Također su usvojene Prve izmjene i dopune Plana nabave Agencije za 2012. god., predočena je pisana informacija o obavljenoj financijskoj reviziji za 2010. god. Državnog ureda za reviziju, pisana informacija o obavljenom poreznom nadzoru za period 01.01.2011.- 31.01.2012. god. od strane Porezne uprave, donesena je Odluka o Izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Agencije i Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Odluka o načinu  utvrđivanja plaća djelatnika Agencije, predložen je i usvojen Pravilnik o pravu na pristup informacijama, iznesena je usmena informacija o namjeri Agencije da izradi vlastite internet stranice i donesena je Odluka o prihvaćanju i usvajanju informacije o provedenom postupku javne nabave te zaključenom ugovoru za uslugu stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi.

6.
Usmena informacija o poništenju Odluke o odabiru izvođača radova i postupka javne nabave za gradnju višestambenih građevina na Donjoj Drenovi od strane Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave.

7.
Odluka o početku postupka javne nabave za izvođenje radova gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi.

Datoteka
Odluka

15.
Pisana informacija o provedenom postupku javne nabave te zaključenom ugovoru za uslugu stručnog i obračunskog nadzora nad izvođenjem radova gradnje višestambenih građevina na Donjoj Drenovi.

Datoteka
Informacija
Odluka