82. sjednica Upravnog vijeća

82. sjednica Upravnog vijeća

30.12.2021.

Na 82. sjednici Upravnog vijeća dan je Prijedlog Financijskog plana Agencije za 2022. god. i projekcija za 2023. i 2024. god., Prijedlog Plana nabave Agencije za 2022. god., Prijedlog Programa rada i razvoja Agencije za 2022. god., Prijedlog Prvih izmjena i dopuna Financijskog plana Agencije za 2021. god., Analitičko izvješće o izvršenju programa POS-a Agencije za 2020. god., Informacija o rebalansu Operativno financijskog plana provedbenog programa POS-a za 2021. i Plan za 2022. god., Pisana informacija o sklopljenim aneksima Ugovora o radu potpisanima s djelatnicima Agencije vezanima za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Pisana informacija o sklopljenim Ugovorima između voditelja i izvršitelja obrade (Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i trgovačkih društava s kojima Agencija ima sklopljene Ugovore o poslovnoj suradnji), Prijedlog Pravilnika o zaštiti osobnih podataka, te suglasnost ravnatelju Agencije za donošenje navedenog Pravilnika.

7.
Pisana informacija o sklopljenim aneksima Ugovora o radu potpisanima s djelatnicima Agencije vezanima za zaštitu pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ

Datoteka
Informacija
Odluka

8.
Pisana informacija o sklopljenim Ugovorima između voditelja i izvršitelja obrade (Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke i trgovačkih društava s kojima Agencija ima sklopljene Ugovore o poslovnoj suradnji)

Datoteka
Informacija
Odluka