UPRAVNO VIJEĆE

 

Članica upravnog vijeća

Vanda Sesar, univ.spec.oec.
Ravnateljica Direkcije za računovodstvene poslove
pri Odjelu gradske uprave za financije Grada Rijeke
(predstavnica osnivača)

Predsjednik upravnog vijeća

Dr. sc. Srđan Škunca, d.i.a. i g.
Pročelnik Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem Grada Rijeke
(predstavnik osnivača)

Članica upravnog vijeća

Marijana Pavelić, mag. oec.
Koordinatorica za programe POS-a u
Agenciji za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke
(predstavnica zaposlenika)

SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ima predsjednika i dva člana koje imenuje Gradonačelnik Grada Rijeke na vrijeme od četiri godine, a aktualno Upravno vijeće imenovano je na mandat od 12/2017 do 12/2021.
 
Upravno vijeće radi na sjednicama. Sadržaj, dnevni red, prijedlozi, izvješća, odluke i drugi materijali sa svih održanih sjednica upravnog vijeća agencije objavljuju se konološki te po tematskim kategorijama na koje se odnose.