ZAŠTITA PODATAKA
Na temelju članka 37. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke donijela je 25.02.2019. godine Odluku o imenovanju službenika za zaštitu podataka.
 
SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA
Frano Satić, mag.oec.
Milana Smokvine Tvrdog 2/II
51000 Rijeka

kontakt: frano.saftic@rijeka.hr
               051/209-353